Hoppa till innehåll

Utlysning av stipendier

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier för höstterminen:

A.W. Myrbergs stipendium, 1 rum à 1267 kronor
Utdelas till studerande av Göteborgs nation, med avseende fäst vid kunnighets- och förmögenhetsvillkor, dock med företräde för släktingar.

A Carlanders stipendiefond, 3 rum á 541 kronor
Utdelas till behövande landsman, som genom framgång i studier visat sig vara synnerligen förtjänt av uppmuntran.

H o A Larssons stipendiefond, 1 rum á 2182 kronor
Utdelas till förtjänt, medellös landsman.

Kenneth Prytz stipendiefond, 1 rum á 1485 kronor
Utdelas till medlem av Göteborgs nation, med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

Göteborgs nations jubelstipendiefond, 2 rum á 1977 kronor
Utdelas till synnerligen förtjänta landsmän, som är i behov av stipendieunderstöd.

H Alméns stipendiefond, 1 rum á 1122 kronor
Utdelas till behövande medlem av Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Myckleby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

James J Dicksons, 1 rum á 1569 kronor
Utdelas åt studerande av Göteborgs nation.

J Lundbergs stipendiefond, 1 rum á 865 kronor
Utdelas till landsman, vilket genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.

A Svenssons understödsfond, 1 rum á 4742 kronor
Utdelas till behövande filosofie doktorer, som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementarläroverket i nämnda stad med företräde för den, som är befordrad till docent i någon av ”de världsliga fakulteterna”.

A Wallins stipendiefond, 1 rum á 2665 kronor
Utdelas till mindre bemedlad medicine eller filosofie studerande, som sedan minst två år är medlem av nationen.

OBS! Sista ansökningsdag för stipendierna är den 25 septemnber! Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.
Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

Lycka till med Era ansökningar!

Hedil Minshed Fredrik Strömberg
Göteborgs Nations förste kurator Stipendiesekreterare