Hoppa till innehåll

Bilaga till vinterlandskapet §8 Förslag på stadgeändring

Förslag på stadgeändring.

Korrigering gäller stadgans 6 kap. 6§. Korrigeringen handlar om att uppdatera vilken lag prisbasbeloppet baseras på, från Lagen om allmän försäkring till Socialförsäkringsbalken. Anledningen till ändringen är att den förra lagen inte existerar längre då den senare har ersatt den.

Nuvarande lydelse:
Terminsavgiften får uppgå till högst en procent av under innevarande termin gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.

Förslag på ny lydelse:
Terminsavgiften får uppgå till högst en procent av under innevarande termin gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ i socialförsäkringsbalken.