Hoppa till innehåll

Kallelse till Jullandskapet 2020

Måndagen den 7 december är det dags för terminens sista landskap, jullandskapet.
Detta landskap kommer vara annorlunda än tidigare för att anpassa sig till rådande omständigheter.

Nedanför hittar ni informationen som står i facebook-eventet. (Information in English can be found at the bottom of this page)

Preliminär föredragningslista jullandskapet 2020

 

Jullandskapet 2020 kommer äga rum den 7 december, 18:00, halv-digitalt via zoom.
På grund av rådande omständigheter med det nya corona-viruset kommer vi vidta åtgärder för att våra medlemmar ska känna sig så trygga som möjligt och minimera risker för smittospridning samt ge möjlighet att följa de lokala råden – utan att kompromissa med demokratin. Nedan följer en massa praktiskt information. Vänligen läs hela.
Inför landskapet kommer detta främst innebära följande:
– Kandidatlistan kommer att publiceras senast torsdag morgon (3/12) och medlemmar har därefter tre dagar på sig att förtidsrösta på expeditionen (mellan 11-17, torsdag, fredag och måndag).
ALLA SOM VILL RÖSTA I VAL SOM KRÄVER SLUTEN OMRÖSTNING KOMMER ATT BEHÖVA RÖSTA SENAST 17:00 DEN 7/12. Detta är för att stadgan tillåter två former av röstning i sluten omröstning: på plats, eller förtidsröstning. Vi har beslutat att de enda som kommer närvara på landskapet är heltidarna (1Q och 2Q som vanligt som ordf och vice, samt 3Q och festmästare som justeringspersoner och rösträknare), samt en sekreterare. Resterande medlemmar kommer att få närvara via zoom. Landskapet kommer alltså sändas live, och val som förrättas via acklamation kommer ske via zoom. Men slutna röster måste ske innan. Dessa val är: val av heltidare, eventuellt val av senior, samt val där det finns fler kandidater än poster.
– Varje röstberättigad medlem kan begära sluten omröstning på samtliga val. Till detta landskap måste denna begäran mailas in till 1Q senast 3/12 10:30 för att alla ska få chansen att rösta. Kandidatlistan kommer komma upp senast 09:00 den 3/12.
För att förklara vad detta innebär i praktiken så ska vissa val alltid förrättas via sluten omröstning enligt stadgan. Till detta landskap skulle punkterna som berörs vara val av senior, val av kuratorer, samt alla de val där det finns fler kandidater än poster (konkurrensval). Även val av festmästare kommer att ske via sluten omröstning.
Resterande val sker via acklamation, om inte någon begär sluten omröstning, men detta kommer att ske redan innan förtidsröstningen öppnar.
Praktiskt innebär detta även att seniorsnomineringar måste inkomma till 1Q senast 10:30 den 3/12.
– Vidare är det viktigt att låta alla ställa frågor och tala för eller emot kandidater. Därför kommer det hållas en hearing den 1 december, 18:30. Där kommer alla kandidater kunna presentera sig (alltså den delen på landskap när 1Q säger ”vi har en kandidat till en post, välkommen fram att presentera dig”). Eventet för den hittar ni här: https://fb.me/e/guS0N9rD8
– Frågor om handlingar och dylikt kan mailas till 1q@goteborgsnation.se. Dessa kommer att behandlas så att man kommer få sin fråga besvarad av berörd person och sedan få frågan om man även vill att frågan ska tas upp på landskapet. Då kommer frågan läsas upp av 1Q. Detta kommer ske i formen ”Det har inkommit in en fråga från Namn Namn. Det lyder såhär:…”
Kallelsen kommer en vecka före landskapet.
För fler frågor om utformningen av landskapet, vänligen maila 1q@goteborgsnation.se
FÖR ATT DELTA:
Eftersom endast de som är medlemmar av Göteborgs Nation ska kunna rösta, måste man man intyga att man är medlem för att få sin zoom-länk. Antingen gör man detta när man förtidsröstar, eller så mailar man en bild på sitt leg och sitt nationskort (FÖR INNERVARANDE TERMIN) så får man länken innan landskapet.
ENGLISH
The Christmas Landskap 2020 will be held on the 7th of December, 18:00 semi-digitally.
Due to current circumstances with the Corona-virus, we are making sure to take necessary actions to make sure our members are safe and minimize the risks for spreading the disease, meanwhile following the local recommendations – all without compromising the democratic process. Following is a great deal of pracital information. Please read through the whole thing.
– The list of candidates will be posted no later than Thursday morning (3/12) and members will then have three days to cast their votes (11-17, Thursday, Friday, and Saturday).
EVERYONE WHO WISHES TO VOTE IN ELECTIONS WHICH REQUIRE SECRET BALLOTS WILL HAVE TO VOTE NO LATTER THAN THE 7/12 AT 17:00.
This is because our bylaws allow two forms of voting in secret ballots: in person, or advance voting. We have decided that the only people attending the landskap will be the fulltimers (1Q and 2Q as chairman and vice chairman as per usual, 3Q and Rental master as adjusters and counters) along with a secretary. The remaining members will attend via Zoom. In other words, the Landskap will be broadcasted live, and elections cast by acclimatation will take place over Zoom. But secret ballot votes must be cast beforehand. These are: elections of fulltimers, elections of seniors, and elections with more candidates than posts.
– Every member qualified to vote can request every election to be administered by secret ballot. For this Landskap, this request must be submitted to 1Q no later than 10:30 the 3rd of December. This is to ascertain that everyone has the chance to vote in the election. The candidate list will be posted no later than 09:00 on the 3rd.
Basically, some elections are required to be cast my secret ballot according to our bylaws. For this Landskap, this would encompass election of seniors, election of 1Q, election of 3Q and any elections that have more candidates than posts. Election of Rental master will also be cast by secret ballot. All other elections are cast by acclimatation, unless a member requires it be decided by secret ballot – but this will be required before the advance voting has opened. This also means that nominations for seniors need to be submitted to 1Q no later than 10:30 the 3/12.
– Furthermore, it is important for everyone to hear, questions and speak for or against candidates. Therefore, there will be a digital hearing on the 1st of December at 18:30. During this time, all the candidates will be able to present themselves (the same part that follows when 1Q says “welcome to the front and present yourself” at the landskap”). That event can be found here: https://fb.me/e/guS0N9rD8
– Questions surrounding attachments or documents for the landskap can be emailed to 1q@goteborgsnation.se. These questions will then be answered by the correct party, and you will receive the question if you would like this question to be taken up at the landskap. The question will then be read as “A questions has been posed by Name Name. They ask…”
The kallelse (written invitation with preliminary agenda) will be posted one week before the landskap.
For questions concerning the proceedings connected to the landskap, please email 1q@goteborgsnation.se
TO ATTEND THE LANDSKAP: as only members are permitted to vote in the landskap, you must verify your membership before you can receive your Zoom-link. This can be done by emailing 1q@goteborgsnation.se with a picture of your nation card and ID, or by showing these when you cast your secret ballots. You must have a nation card for THE CURRENT SEMESTER.