Hoppa till innehåll

KALLELSE TILL VINTERLANDSKAP 2021Vinterlandskapet 2021 kommer äga rum den 15 februari, 18:00, halv-digitalt via zoom. På grund av rådande omständigheter vidtar vi åtgärder för att våra medlemmar ska känna sig så trygga som möjligt och minimera risker för smittspridning. Nedan följer en massa praktiskt information. Vänligen läs hela. Inför landskapet kommer detta främst innebära följande:
– Kandidatlistan kommer att publiceras senast onsdag morgon (9/2) och medlemmar har därefter tre dagar på sig att förtidsrösta på expeditionen (mellan 11-17, onsdag, torsdag och måndag).

ALLA SOM VILL RÖSTA I VAL SOM KRÄVER SLUTEN OMRÖSTNING KOMMER ATT BEHÖVA RÖSTA SENAST 17:00 DEN 11/2. Detta är för att stadgan tillåter två former av röstning i sluten omröstning: på plats, eller förtidsröstning. De som närvarar fysiskt är 1Q och 2Q som vanligt som ordförande och vice, samt 3Q och festmästare som justeringspersoner och rösträknare, och sekreteraren. Resterande medlemmar kommer att få närvara via zoom. Landskapet kommer sändas live och val som förrättas via acklamation kommer ske via zoom. Slutna röster måste ske innan. Dessa val är: val av heltidare, eventuellt val av senior, samt val där det finns fler kandidater än poster.

– Varje röstberättigad medlem kan begära sluten omröstning på samtliga val. Till detta landskap måste denna begäran mailas in till 1Q senast 5/2 12:00 för att alla ska få chansen att rösta. FYI vissa val alltid förrättas via sluten omröstning enligt stadgan. Till detta landskap skulle punkterna som berörs vara val av senior, val av kuratorer, samt alla de val där det finns fler kandidater än poster (konkurrensval). Även val av festmästare kommer att ske via sluten omröstning. Praktiskt innebär detta även att seniorsnomineringar måste inkomma till 1Q senast 12:00 den 5/2
– Vidare är det viktigt att låta alla ställa frågor och tala för eller emot kandidater. Därför kommer det hållas en digital hearing likt den som hölls inför jullandskapet. Mer info och evenemang för det kommer inom kort.
– Frågor om handlingar och dylikt kan mailas till 1q@goteborgsnation.se. Vill man ha sin fråga uppläst på landskapet behöver det förtydligas. Då läses de upp av 1Q i denna form: ”Det har inkommit in en fråga från Namn Namn. Det lyder såhär:…”Kallelsen kommer senast en vecka före landskapet.

För fler frågor om utformningen av landskapet, vänligen maila 1q@goteborgsnation.se

FÖR ATT DELTA:
Eftersom endast de som är medlemmar av Göteborgs Nation ska kunna rösta, måste man man intyga att man är medlem för att få sin zoom-länk. För att delta måste du ha fyllt i denna länk före 17:00 15/2: https://uu-se.zoom.us/…/u5Esfumtrj0iHtN2Wk2AMrGciiNA1mV…. Du måste även intyga till Förste Kurator att du är medlem på nationen antingen genom att komma in till expen under exptid och visa legitimation och nationskort eller genom att maila dem. Då får du en unik länk till mötet.

ENGLISH
The Vinter Landskap 2021 will be held on the 15th of February, 18:00 semi-digitally.Due to current circumstances with the Corona-virus, we are making sure to take the necessary actions to make sure our members are safe and minimize the risks for spreading the disease. Following is a great deal of pracital information. Please read through everything.- The list of candidates will be posted no later than Wednesday morning (9/2) and members will then have three days to cast their votes (11-17, Wednesday, Thursday and Monday).


EVERYONE WHO WISHES TO VOTE IN ELECTIONS WHICH REQUIRE SECRET BALLOTS WILL HAVE TO VOTE NO LATTER THAN THE 11/2 AT 17:00.Due to our bylaws we only allow two forms of voting in secret ballots: in person, or voting in advance. The only people attending the landskap will be the fulltimers (1Q and 2Q as chairman and vice chairman as per usual, 3Q and Rental master as adjusters and counters) along with a secretary. The remaining members will attend via Zoom. In other words, the Landskap will be broadcasted live, and elections cast by acclimatation will take place over Zoom. But secret ballot votes must be cast beforehand. These are: elections of fulltimers, elections of seniors, and elections with more candidates than posts.- Every member qualified to vote can request every election to be administered by secret ballot. For this Landskap, this request must be submitted to 1Q no later than 12:00 the 5th of February. This is to ascertain that everyone has the chance to vote in the election.

The candidate list will be posted no later than 09:00 on the 9th of February.Some elections are required to be cast my secret ballot according to our bylaws. For this Landskap, this would encompass election of seniors, election of 2Q, election of Rental master and any elections that have more candidates than posts. All other elections are cast by acclimatation, unless a member requires it be decided by secret ballot – but this will be required before the advance voting has opened. This also means that nominations for seniors need to be submitted to 1Q no later than 12:00 the 5/2.
– Furthermore, it is important for everyone to hear, questions and speak for or against candidates. Therefore, there will be a digital hearing. More info about that will come soon.- Questions surrounding attachments or documents for the landskap can be emailed to 1q@goteborgsnation.se. These questions can be read to the landskap if so is requested in this form: “A questions has been posed by Name Name. They ask…”The kallelse (written invitation with preliminary agenda) will be posted so latter than one week before the landskap.

For questions concerning the proceedings connected to the landskap, please email 1q@goteborgsnation.se

TO ATTEND THE LANDSKAP:
Since only members are permitted to vote in the landskap, you must verify your membership before you can receive your Zoom-link. Do that by showing it to the first kurator during expedition hours or by emailing your ID and valid nation card to 1q@goteborgsnation.se. You need to fil out this form: https://uu-se.zoom.us/…/u5Esfumtrj0iHtN2Wk2AMrGciiNA1mV…. Then you get you unique participationlink