Hoppa till innehåll

Reglementen

Reglementen för Göteborgs Nations
Ämbeten


Förste Kurator

Antaget av styrelsen våren 2015
Kompletterar stadgans kapitel 7 § 4

Det åligger Förste Kurator att:

 • Representera nationen vid studentnationernas och kårernas fanborg samt högtidskonvent på nationens vännationer och andra nationer.
 • minst två gånger i veckan under termin ha mottagningstid på Kuratorsexpeditionen, vilka fastställs av kuratelet gemensamt. Förste Kurator skall dessutom efter slutet av juni i så stor utsträckning som möjligt tillse att Kuratorsexpeditionen är bemannad med kurator eller av förste kurator utsedd representant minst en gång i veckan. Under juni månad bör Kuratorsexpeditionen bemannas av andre kurator. 
 • handha protokoll för nämnder och utskott, där Förste Kurator är ordförande, medlemsregister, matrikel med index samt övriga till Kuratorsexpeditionen hörande handlingar, samt minst tre dagar före sammanträde utsända kallelse med preliminär föredragningslista.
 • införa ändringar och tillägg med hänvisningar till vederbörliga protokoll samt att hålla ett exemplar av Nationens stadga tillgänglig för landsmännen på Kuratorsexpeditionen.
 • handha och under lås förvara nationens sigill och stämplar liksom Förste Kurators ämbetsemblem.
 • meddela eventuellt berörda myndigheter av Nationen fattat beslut där detta ej åligger annan ämbetsman.
 • handha all korrespondens i Nationens namn, utom i frågor som rör annan ämbetsmans förvaltning samt att föra brevdiarium.
 • inbjuda och anmoda hedersledamöter, vännationsrepresentanter samt andra nationsdignitärer till Nationens gasquer och baler.
 • tillsammans med Arkivarie och Bibliotekarie minst en gång per år innan avgång, gå igenom arkivet och fastställa att allt är arkiverat som sig bör, samt ansvara för och förteckna Nationens samlingar av konst och värdeföremål.
 • bestämma om nationsfanans användning och flaggans hissande, samt informera fanbärarna om när fanan skall användas på Nationen och vid andra tillfällen och platser.
 • inför gasquer och baler anskaffa underhållning, hålla välkomsttal och upprätta bordsplacering. 
 • i god tid före avslutad ämbetsperiod grundligt informera efterträdaren och tillse att denne är väl förberedd för sitt uppdrag.

Landsmän

Förste Kurator skall vidare:

 • tillse att var och en som skriver in sig i nationen införes i matrikel och register, samt tillse att Recentiorsförmännen är vederbörligt informerade för att kunna föra matrikeln.
 • i matrikeln införa avlagda examina, uppdrag inom nation och kår samt dödsår för landsmän.
 • föra medlemsregister enligt rådande normer.
 • åt landsmän som önskar intyg på utfört ämbete utfärda sådant.
 • upplysa landsman som önskar utträda om landsmannaföreningen.
 • utskriva landsman som önskar byta nation.
 • vid behov, i möjligaste mån söka hjälp åt sjuka eller nödlidande landsmän.
 • upprätta och tillhandahålla aktuell lista över Nationens ämbetsmän samt ledamöter i utskott.
 • arbeta aktivt med att dokumentera erfarenheter och händelser på nationen.

Ämbetsmän

Förste Kurator skall vidare:

 • ansvara för att de ämbetsmän som tillfaller förste kurator utför sitt arbete i linje med det aktuella reglementet.
 • informera om vad för stöd och hjälp som finns för ämbetsmännen att tillgå i sitt ämbetsutövande.

Stipendier

Förste Kurator skall vidare:

 • tillse att stipendiearbetsordningen efterföljs.
 • vid stipendiets tillsättande underrätta stipendiat per brev. 
 • noggrant dokumentera hanteringen av stipendier och var termins stipendiater i enlighet med stipendiearbetsordningen. 
 • tillsammans med stipendienämnden vara stipendiesekreteraren behjälplig.

Förste Kurator är ordförande i Göteborgs Nations Seniorskollegium samt ledamot av Göteborgs Nations Styrelse, Kulturnämnd, PR-utskott, Valberedning samt Stipendienämnd.

Deltar i Kuratorskonventets förhandlingar.

Som Förste Kurator skall man inte ta sig an andra heltidsuppdrag, såsom studier eller arbete. 

Förste Kurator skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Förste kurator är även skyldig att se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar till nationens styrelse.

Till toppen


Andre Kurator

Antaget av styrelsen våren 2015
Kompletterar stadgans kapitel 8 § 5

Andre kurator väljes för räkenskapsår på vinterlandskapet. 

Andre kurators huvudsakliga åligganden är      

 • att näst efter förste kurator representera nationen  
 • att tillsammans med förste och tredje kurator ha mottagningstid på kuratorsexpeditionen, vilka fastställs av kuratelet gemensamt. Under juni månad bör Kuratorsexpeditionen bemannas av andre kurator.
 • att förvalta nationskassan och övriga kassor vilka inte tillhör annan ämbetsmans eller annat organs förvaltning
 • att föra räkenskapsböcker över sin förvaltning
 • att administrera nationens löneutbetalningar samt redovisningen av dessa. Så väl i bokföring som till berörd myndighet
 • att senast tre månader efter räkenskapsårets utgång överlämna räkenskapshandlingarna till
 • revision
 • att ha uppsikt över och vård om nationens lokaler och lösa egendom om ej annat stadgas
 • att tillse att nationens ämbetsmän ändamålsenligt använder de medel, som anslagits åt deras
 • verksamhet
 • att uppbära och förvalta landsmännens avgifter till nation och kår
 • att utbetala i nationens budget anvisade anslag samt att verkställa nationens och styrelsens beslut rörande andre kurators förvaltning.

Andre kurator blir senior vid tidpunkten för sitt val.

Andre kurator tillträder den 1 juli.

Vid tillfälligt förfall för förste kurator åligger dennes uppgifter andre kurator.

Det åligger Andre Kurator att:

 • minst två gånger i veckan under termin ha mottagningstid på Kuratorsexpeditionen, vilka fastställs av kuratelet gemensamt.
 • föra följande böcker:
 1. kassadagbok, i vilken alla av Andre Kurator mottagna inbetalningar och verkställda utbetalningar utan undantag införes i tidsföljd, samt därvid noga iakttaga, att varje post krediteras eller debiteras vederbörligt konto.
 1. inventariebok, upptagande samtliga Nationens under Andre Kurators vård stående inventarier.
 • avge ekonomisk rapport vid varje sammankomst med Styrelsen samt att vid varje kvartal avge en mer detaljerad ekonomisk rapport på landskapet, vilken även skall redovisas på följande möte med Styrelsen.     
 • betala ut löner till kuratorer och annan avlönad personal, samt sökta redovisning av dessa.
 • tillse att nationen i god tid varje månad redovisar samt betalar lagstadgad skatt och arbetsgivaravgift till berörd myndighet. Samt rapportera denna redovisning till styrelsen.
 • Genomför årsrapportering på redovisade arbetsgivaravgifter och löneskatter
 • Redovisa alkoholförsäljning till kommunen.
 • Ansvara för nationens övriga redovisningar, så som STIM mfl.
 • framlägga budget för kommande räkenskapsår senast ett styrelsemöte innan vårlandskap samt på vårlandskap presentera budget för landskapets godkännande. 
 • i god tid före avslutad ämbetsperiod grundligt informera sin efterträdare och tillse att denne är väl förberedd för sitt uppdrag.

Andre Kurator skall vidare ansvara för:

 • administrationen av samtliga nycklar till Nationen och dess bostäder samt till förråd och tvättstuga.
 • eftersändning av post till nationsbostädernas avflyttade hyresgäster
 • utlysning och uthyrning av Nationens bostäder.
 • ljud, ljus och vakter på Nationens fester och arrangemang.
 • kassor och växel på Nationens fester och arrangemang.
 • överse att den upplärning som berör tredje kurators rapportering för intäkter i den dagliga verksamheten samt för inventering av lagervärden och alkohol sker tillfredställande

Andre Kurator är ledamot av Göteborgs Nations Styrelse, Bostadsstiftelse, PR-utskott och Kulturnämnd

Deltar i Kuratorskonventets förhandlingar.

Som Förste Kurator skall man inte ta sig an andra heltidsuppdrag, såsom studier eller arbete. 

Andre Kurator skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålls för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren.

Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Till toppen


Tredje Kurator

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderad av styrelsen våren 2019
Kompletterar stadgans kapitel 8 § 5

Tredje kurator väljes för kalenderår på höstlandskap.

Det åligger Tredje Kurator att:

 • ha det övergripande ansvaret för att Klubb och köksverksamheten sköts på bästa möjliga sätt och i enlighet med gällande regler och reglementen.
 • tillsammans med förste och andre kurator ha mottagningstid på kuratorsexpeditionen, vilka fastställs av kuratelet gemensamt. 
 • tillse att Nationens klubb samt köksämbeten sköter de uppgifter som åligger dem.
 • upprätthålla och utveckla Nationens kontakter med olika leverantörer.
 • att vid efterföljande vårtermin vara behjälplig under valborgsfirandet.
 • i god tid före avslutad ämbetsperiod grundligt informera efterträdaren och tillse att denne är väl förberedd för sitt uppdrag.

I början…

Tredje Kurator skall vidare:

 • överta ansvaret för Nationens inventarier i de lokaler där Klubb och köksverksamheten bedrivs. Tredje Kurator skall även tillse att de befintliga lagren av mat och dryck överensstämmer med inventeringen gjord av Tredje Kurator em. Eventuella differenser måste omedelbart redas ut med Tredje Kurator em. och Andre Kurator. 
 • i samråd med Andre kurator noggrant läsa igenom de aktuella leveransavtal som gäller för Nationens Klubb och köksverksamhet. 
 • i samråd med Andre Kurator komma överens om rutinerna för den kommande terminens redovisning. Dagsredovisningarna skall lämnas in kontinuerligt till Andre Kurator.
 • i samråd med berörda ämbetsmän planera terminens aktiviteter och vilka datum dessa ska äga rum. 
 • i samråd med köksmästaren se över pubens meny inför varje termin.
 • tillse att en tillfredsställande överlämning sker mellan avgående och påklivande klubbverk.

Under tiden…

Klubb och köksverksamhet

Tredje Kurator skall vidare:

 • ha det övergripande ansvaret för klubb och köksverksamhetens inköp och beställa allt som behövs för Klubb och köksverksamheten dvs mat, dryck, snacks, städ- och förbrukningsmateriel samt inventarier. 
 • ansvara för att det i baren finns ett brett sortiment av alkoholfria alternativ såsom alkoholfria röda och vita viner samt lättöl.
 • ansvara för att det finns tillräckligt med personal under pubkvällarna. Tredje Kurator ska verka för att så många nationsmedlemmar som möjligt bereds tillfälle att jobba i puben.
 • vara köksämbetena behjälplig med att fastställa priserna för dessa verksamheter.
 • Ansvara för ljud, ljus, kravallstängsel och vakter på Nationens fester och arrangemang.
 • Ansvara för att ett anslag där intresserad bar- och garderobspersonal kan teckna sig anslås i god tid före varje tillställning
 • Växelkassa till gasquerna ordnas genom Andre Kurators försorg. Tredje Kurator har tillsammans med Andre Kurator till uppgift att under kvällen tillse att tillräcklig växel finns i varje kassa. 

Släpp, Gasque- och Balverksamhet

Tredje Kurator skall vidare:

 • ansvara för att ett anslag där intresserad bar- och garderobspersonal kan teckna sig anslås i god tid före varje gasque. 
 • Det är Tredje Kurators uppgift att informera alla som skall hålla tal eller framträda på annat sätt om när, var och hur detta skall ske.
 • Växelkassa till gasquerna ordnas genom Andre Kurators försorg. Tredje Kurator har tillsammans med Andre Kurator till uppgift att under kvällen tillse att tillräcklig växel finns i varje kassa. 
 • Ansvara för ljud, ljus, kravallstängsel och vakter på Nationens fester och arrangemang.

Redovisning och Kassor

Tredje Kurator skall vidare:

 • ansvara för dagsredovisningen efter varje tillställning. Dagskassan förvaras och redovisas i enlighet med Andre Kurators instruktioner. Kassakvittot efter varje avstämning skall sparas och bifogas respektive dagsredovisning. 
 • att dagsrapporter inkommer till andre kurator löpande med verksamheten. 
 • redovisa varje Interngasque utanför den löpande verksamheten i enlighet med Andre Kurators instruktioner. 
 • inventera nationens barlager månadsvis inför varje styrelsemöte
 • ansvara för att en god ordning hålls i växelkassan och bland kvitton och fakturor. Under inga omständigheter får större summor pengar än växelkassan förvaras i barlagret under en längre tid. Större summor skall istället inlåsas i Andre Kurators kassaskåp. Pengar får inte på några villkor lånas till privat bruk ur växelkassan!

I slutet…

Tredje Kurator skall vidare:

 • vid ämbetsperiodens slut överlämna alla de inventarier som tillhört dennes förvaltning. 
 • genomföra en noggrann inventering av alla inventarier, all mat och all dryck, vilken överlämnas till Andre Kurator.
 • sammanställa en verksamhetsberättelse.
 • ansvara för att tillse att städning och skötsel av lokaler och matriel sköts på ett tillbörligt sätt.

Tredje Kurator är ledamot i Göteborgs Nations Styrelse, Seniorskollegiet och Kulturnämnd.

Tredje Kurator skall även delta i Klubbmästarkonventets förhandlingar och där tillvarata Nationens intressen.

Som tredje kurator skall man inte ta sig an andra heltidsuppdrag, såsom studier eller arbete.

Tredje Kurator skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålls för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Tredje kurator är även skyldig att se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar till nationens styrelse.

Till toppen


Festmästare

Antaget av styrelsen hösten 2018
Reviderad av styrelsen våren 2019
Reviderad av styrelsen hösten 2020
Kompletterar stadgans kapitel 8 § 5 & kapitel 9 § 2

Festmästare väljes för halvår på Höstlandskap respektive Vinterlandskap.

Det åligger Festmästare att:

 • ha det övergripande ansvaret för att nationens uthyrningsverksamhet sköts på bästa möjliga sätt och i enlighet med gällande regler och reglementen.
 • tillsammans med kuratelet ha viss mottagningstid på kuratorsexpeditionen, vilken fastställs tillsammans med kuratelet. 
 • upprätthålla och vårda Nationens kontakter med olika leverantörer.
 • driva och vårda nationens relationer med de kunder/gäster som avser hyra nationens lokaler, såväl före som efter uthyrningstillfället.
 • att i största mån vara sin efterträdare behjälplig när denne så önskar. 
 • i god tid före avslutad ämbetsperiod grundligt informera efterträdaren och tillse att denne är väl förberedd för sitt uppdrag.
 • veckovis rapportera till kuratelet inkommande mängd förfrågningar, respektive bokningar avseende uthyrningar

I början…

Festmästaren skall vidare:

 • överta ansvaret för Nationens inventarier i de lokaler där uthyrningsverksamheten bedrivs. Festmästaren skall även i samråd med Tredje Kurator tillse att de befintliga lagren av mat och dryck överensstämmer med inventeringen gjord av sin företrädare. Eventuella differenser måste omedelbart redas ut med företrädare och Andre Kurator. 
 • i samråd med Andre Kurator noggrant läsa igenom de aktuella leveransavtal som gäller för nationens uthyrningsverksamhet. 
 • i samråd med Andre Kurator komma överens om rutinerna för den kommande terminens redovisning. Dagsredovisningarna skall kontinuerligt lämnas in till Andre Kurator.

Under tiden…

Uthyrningsverksamhet

Festmästaren skall vidare:

 • ha det övergripande ansvaret för uthyrningsverksamhetens inköp och i samråd med Tredje Kurator beställa allt som behövs för att denna skall kunna drivas tillfredsställande, dvs mat, dryck, snacks, städ- och förbrukningsmateriel samt inventarier. 
 • ansvara för att det i uthyrningsutbudet finns ett brett sortiment av alkoholfria alternativ såsom alkoholfria röda och vita viner samt öl.
 • ansvara för att det finns tillräckligt med personal för uthyrningar. Festmästaren ska verka för att så många nationsmedlemmar som möjligt bereds tillfälle att jobba i sina verksamheter.
 • Ha en ansvarstagande roll vid alla uthyrningar, där festmästaren ska prioritera i högsta möjliga mån att agera hovmästare, men kan ändras till exempelvis kock om annan adekvat personal kan, dock inte två efterföljande dagar i rad. Då Festmästare arbetar två dagar i följd ska den andra arvoderas som för personal. Skulle festmästaren inte av särskilda skäl[1] närvara vid uthyrningen ska festmästaren se till att annan ansvarig finns på plats.
 • Ansvara för att ett anslag där intresserad bar- och garderobspersonal kan teckna sig anslås i god tid före varje uthyrning, samt för att anställa kockar
 • Ansvara för ljud, ljus, kravallstängsel och vakter på Nationens uthyrningar.
Redovisning och Kassor

Festmästaren skall vidare:

 • ansvara för dagsredovisningen efter varje tillställning. Dagskassan förvaras och redovisas i enlighet med Andre Kurators instruktioner. Kassakvittot efter varje avstämning skall sparas och bifogas respektive dagsredovisning. 
 • att dagsrapporter inkommer till Andre Kurator löpande med verksamheten. 
 • redovisa varje större fest utanför den löpande verksamheten i enlighet med Andre Kurators instruktioner. 
 • ansvara för att en god ordning hålls i växelkassan och bland kvitton och fakturor. Under inga omständigheter får större summor pengar än växelkassan förvaras i barlagret under en längre tid. Större summor skall istället inlåsas i Andre Kurators kassaskåp. Pengar får inte på några villkor lånas till privat bruk ur växelkassan!

I slutet…

Festmästaren skall vidare:

 • vid ämbetsperiodens slut överlämna alla de inventarier som tillhört dennes förvaltning. 
 • I samråd med Tredje Kurator genomföra en noggrann inventering av alla inventarier, all mat och all dryck, vilken överlämnas till Andre Kurator.
 • ansvara för att tillse att städning och skötsel av lokaler och material sköts på ett tillbörligt sätt.

Festmästaren är ledamot i Göteborgs Nations Styrelse och Seniorskollegiet.

Festmästaren skall tillsammans med Tredje Kurator delta i Klubbmästarkonventets förhandlingar och där tillvarata Nationens intressen.

Festmästaren skall inte ta sig an andra heltidsuppdrag, såsom studier eller arbete.

Festmästaren skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålls för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Festmästaren är även skyldig att se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar till nationens styrelse.


[1]  med särskilda skäl menas sjukdom, bröllop, begravning, personliga skäl etc.

Till toppen


Alkoholombud

Antaget av Seniorskollegiet 2003-10-30
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023

Alkoholombudet väljes för en period av ett år på vårlandskapet. 

Det åligger Alkoholombudet att:

 • Att följa nationens alkoholhandlingsplan
 • Att delge Förste kurator eventuella alkoholrelaterade problem på nationen
 • Att vara observant på enskilda, aktiva landsmäns eventuella överkonsumtion av alkohol. Vid misstanke om problem ska alkoholombudet i samråd med Förste kurator i enlighet med nationens alkoholandlingsplan vidta nödvändiga åtgärder.
 • Att aktiv bidra till diskussioner kring alkoholkonsumtion.
 • Att stödja de landsmän som vill minska sin alkoholkonsumtion samt vid behov guida dem vidare till expertishjälp.
 • Att i möjligaste mån närvara vid de alkoholkurser som anordnas av Kuratorskonventet.
 • Alkoholombudet har moralisk tystnadsplikt.
 • I samråd med Tredje kurator se till att goda alkoholfria alternativ erbjuds vid nationens evenemang 

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren.

Alkoholombudet skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. 

Alkoholombudets postfack på Kuratorsexpeditionen skall tömmas regelbundet.

Alkoholombudet skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda

Till toppen


Alumnsamordnare

Antaget av styrelsen hösten 2023

Alumnsamordnare väljes för två år på höstlandskapet.

Det åligger Alumnsamordnare att:

 • vara nationens kontakt med alumner från Göteborgs Nation i Uppsala
 • i samråd med Förste kurator leda frågor & projekt gällande alumner
 • vara nationens länk till universitet och dess alumnkoordinator

Alumnsamordnare ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Alumnsamordnare skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Kandidater till posten måste inneha titeln senior vid Göteborgs Nation för att söka posten.

Till toppen


Arkivarie

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 §

Arkivarie väljes för ett år på vinterlandskapet.

Det åligger Arkivarien att:

 • handha vården av Nationens arkiv.
 • ansvara för tillsyn av konst.
 • arkivera löpande bokföring, utskottsprotokoll samt korrespondens ink spex.
 • mindre viktigt, men roligt, är att arkivera kuriosa och saker som kan vara bra att ha. 
 • en gång per termin gå igenom arkivet för att förvissa sig om att god ordning råder.
 • Inför varje Landsmannalunch sammanställa en utställning av relevant material från arkivet.

Arkivarien skall dessutom minst en gång per termin städa arkivet grundligt och ta en sig en svängom med nationsskelettet. 

Arkivarien är sekreterare i Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Arkivarien är skyldig att representera Nationen i Arkivariekonventet.

Arkivarien ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer samt ansvarar för att recentiorerna under reccemottagningen får ta del av arkivet.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Arkivariens postfack på Kuratorsexpeditionen skall tömmas regelbundet.

Arkivarien skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda

Till toppen


Bibliotekarie

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 3

Bibliotekarie väljes för ett år på vårlandskapet.

Det åligger Bibliotekarien att:

 • handha vården av Nationens bibliotek och svara för Nationens kulturverksamhet samt tillsammans med Arkivarien ansvara för Nationens arkiv. 

Detta innebär att Bibliotekarien skall:

 • ansvara för att Nationens bibliotek är uppdaterat både vad det gäller juridisk grundlitteratur samt skönlitteratur. 
 • administrera utlåningen av Nationens bokbestånd samt tillse att alla böcker återbördas inom utsatt tid (tre veckor med möjlig förlängning). 
 • upplysa landsmän om det faktum att rösträtten på landskap upphävs vid förfallna boklån.    

Bibliotekarien är ordförande i Göteborgs Nations Kulturnämnd, vilket innebär att vederbörande sammankallar och leder nämndens möten och arrangemang.

Kulturnämnden skall:

 • bedriva och arrangera kulturverksamhet för att tillgodose landsmännens musik-, konst-, teater-, och litteraturintressen. Kulturverksamheten skall i den mån som är möjlig vara kontinuerlig utan att fokusera på alkohol.
 • ansvara för planering och genomförande då Nationen deltar i Uppsala kommuns Kulturnatt. 
 • ansvara för utdelandet av Nationens Mytomanienpris vilket består av det gyllene struphuvudet samt en inspirerad motivering. Detta pris delas ut på Julmiddagen varje år. Om Mytomanienpriset finns särskilda statuter.
 • ansvara för planering och genomförande av Max Albin gasquen som hålls årligen den 1 mars.

Bibliotekarien ansvarar för att förste kurator förses med kulturnämndens kalendarium samt relevanta förslag till s.k banners, reklamrubriker till Nationens hemsida. I varje nummer av Halta Lejon skall Bibliotekarien producera en ’bibliospalt’ samt informera om kommande evenemang.

Bibliotekarien representerar Nationen utåt vid många tillfällen. Det åligger därför Bibliotekarien att i sin kontakt med gäster, föredragshållare, myndigheter, andra nationer, allmänheten och övriga vinnlägga sig om att göra ett så gott intryck som möjligt.

Bibliotekarien erbjuds varje termin att representera Nationen vid besök vid vännation antingen i Åbo eller Lund, samt vid mer informella arrangemang i Uppsala såsom mindre sittningar med andra nationer samt i mån av plats Högtidskuratorskonvent 

Bibliotekarien är ledamot av Göteborgs Nations PR-utskott.

Bibliotekarien är skyldig att representera Nationen i Bibliotekariekonventet.

Bibliotekarien skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente, till efterträdaren. 

Bibliotekariens postfack på Kuratorsexpeditionen skall tömmas regelbundet.

Bibliotekarie skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda

Till toppen


Fanbärare

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Fanbärarna väljes för ett år, den ena på vinterlandskapet, den andra på höstlandskapet. Ordinarie fanbärare är den som sitter sin andra ämbetstermin. Den fanbärare som sitter sin första ämbetstermin är suppleant.

Det åligger fanbäraren att:

 • följa den av fanbärarkonventet utfärdade Ceremoniinstruktionen samt anförskaffa föreskriven klädsel.
 • i samråd med Förste kurator vara marskalken behjälplig för vård av nationsgrav.
 • representera nationen i studentnationernas och kårernas fanborg.
 • hänga upp samt ta ner nationsfanan i samband med landskap, gasquer och baler.

Fanbäraren skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Fanbäraren är skyldig att representera Nationen i Fanbärarkonventet.

Fanbärare skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Hovmästare

Antaget av styrelsen våren 2015
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023

Två hovmästare väljes för en period på ett år, den ena på jullandskapet, den andra på vårlandskapet.

Det åligger Hovmästaren att:

 • i samråd med Tredje Kurator förbereda och genomföra Nationens traditionella gasquer och baler.
 • ansvarar för inventering av nationens gasqueserviser.
 • Ansvarar, i samråd med Andre Kurator, för all hantering av kassor under ovan nämnda sittningar. Hovmästaren ansvarar även för att alla eventuella bjud antecknas på ett tillfredsställande sätt. 

Den Hovmästare som sitter sin andra termin skall tillse att den nyvalde Hovmästaren får fullgod information och utbildning om rutinerna som hör till ämbetet.

Hovmästaren skall inför sittningen:

 • i samband med Tredje Kurator se till att tillräckligt med personal är tillsatt. 
 • lära serveringspersonalen de rutiner och handgrepp som behövs för att genomföra de sysslor som gör att maten och drycken kommer på borden.
 • leda dukningsarbetet.
 • ansvara för putsning av servis.

Hovmästaren skall vidare under sittningen:

 • leda serveringspersonalens arbete samt tillse att sittningen löper smidigt i samråd med Tredje Kurator.

Hovmästaren skall vidare efter sittningen:

 • se till att sittningslokalen städas på det sätt som tillfället kräver. 
 • lägga in den färdigdiskade servisen i servisförrådet.
 • Se till att samtliga dagsavslut lämnas hos andre Kurator 
 • i samråd med Tredje Kurator organisera en närande och välsmakande sexa för serveringspersonalen.
 • sortering av servis efter nationens alla sittningar.
 • Ansvarar för att all kvarbliven dryck från sittningen återlämnas.

Hovmästaren skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Hovmästaren skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda 

Hovmästare skall, i samråd med Tredje Kuratorn, slutstäda festsalen samt det inventarie som tillhör.

Till toppen


Husansvarig

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Husansvarig väljes för ett år på jullandskapet.

Det åligger Husansvarig att:

 • tillse ordningen i allmänna utrymmen (bl.a. takterrass, tvättstugan, ljus o vit) i anslutning till Nationens bostäder samt i samråd med Andre Kurator sköta administration av städmaterial.
 • ansvara för att städningen av korridorerna fungerar.
 • Vid behov vara Andre Kurator behjälplig med att besvara frågor eller dylikt från hyresgäster.
 • tillsammans med Andre Kurator tillse att de utlysta rummen tillsätts enligt stadgan för tilldelning av rum och lägenhet.
 • en gång per termin i samråd med Andre Kurator organisera en städdag av husets allmänna utrymmen.
 • i samråd med Andre Kurator sköta besiktningar vid utflyttningar samt vara Andre Kurator behjälplig vid ytskicktskontroller.
 • en gång per månad föra förteckning över källarförråden samt ansvara för att utrymmen omkring förråden hålls tomma.
 • Inför varje termin ha en brandgenomgång med Andre Kurator samt utföra brandrunda en gång per månad i bostadsdelen.

Husansvarig kan vidare:

 • Anordna en husfest eller andra lämpliga aktiviteter för att främja den sociala samvaron i huset

Städning av allmänna utrymmen:

Kontroll av korridorsstädning skall ske på i förväg bestämd dag och tidpunkt. Korridorsstädning innefattar: ordentlig dammsugning och våttorkning av golv

Minst en gång per termin skall korridoren städas mer grundligt. Husansvarig skall anslå om städdagar en månad i förväg.

Städning av rum vid flytt:

Golv, väggar och tak i samtliga utrymmen skall rengöras ordentligt.

 • Badrummet: toalett och duschavlopp rengöres grundligt. Badrumsskåpet skall torkas ut, speglar rengöras och rören torkas av. Skura bort kalk från duschväggen.
 • Trinettkök: kylen skall torkas ur och frysfacket frostas av. Spisplattorna och diskbänken skall rengöras. Ugnen skall tas ut och rengöras liksom hyllor och väggar i skåpet.
 • Fönstret: skall tvättas ordentligt och fönsterkarmarna torkas av ordentligt, även under fönsterbrädan.
 • Källarförrådet: skall tömmas vid flytt. Det är inte tillåtet att deponera saker tills vidare i källaren!
 • Postfack: skall tömmas vid flytt och namnlapp ska borttagas.
 • Utöver dessa skall övriga eller ytterligare punkter på flyttstädlistan som tillhandahålls av Andre Kurator följas.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren.

Husansvarig skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. Den ansvarige är även skyldig att i samråd med Förste Kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Husansvarig postfack på Kuratorsexpeditionen skall tömmas regelbundet.  

Husansvarig skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Internationella sekreterare

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Två internationella sekreterare väljes för en period på ett år, den ena på vårlandskapet den andra på jullandskapet.

Det åligger den Internationella sekreteraren att:

 • ordna recentiorsverksamhet för terminens recentiorer och få dem att känna sig välkomna i Uppsala och framförallt på Göteborgs Nation. 
 • föra dialog och samarbeta med nationens reccevärdar rörande recentiorsverksamheten.
 • deltaga i universitetets, Kårens och Internationella Konventets gemensamma verksamhet, såsom välkomstveckan, välkomstdagarna samt den Internationella gasquen.

Internationella sekreteraren är skyldig att representera Nationen i Internationella Konventet under hela sin ämbetsperiod, inte bara under välkomstaktiviteterna vid terminsstart.

Internationella sekreteraren ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. I samråd med Förste Kurator samt reccevärdar ansvara för planering och genomförande av underhållning under reccemottagning och reccegasque.

Internationella sekreterarna är ledamöter av Göteborgs nations Valberedning.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Internationella sekreterare skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda

Till toppen


Jämlikhetsombud

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023

Jämlikhetsombudet väljes för ett år på vårlandskapet.

Det åligger Jämlikhetsombudet:

 • att vara observant och hålla sig informerad om diskriminering och trakasserier på Göteborgs Nation särskilt under recceperioder. 
 • att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med den av Nationen antagna handlingsplanen vid diskriminering och trakasserier.
 • att stödja drabbade landsmän och tillfälliga besökare vid behov samt att guida dem vidare inom eller utanför Nationen för ytterligare hjälp och stöd. Inom Nationen kan till exempel Förste kurator, nationsvän, inspektor och personlig rådgivare fylla denna funktion.
 • att på olika sätt försöka arbeta förebyggande så att diskriminering och trakasserier inte uppkommer samt att arbeta för att Göteborgs Nation är en jämlik nation öppen för alla.
 • att på olika sätt finna vägar för samarbete i jämlikhetsfrågor. Det kan exempelvis röra sig om att delta i Kuratorskonventets eller Uppsala Studentkårs aktiviteter, att samarbeta med andra nationers jämlikhetsombud eller motsvarande ombud eller organ.
 • Att aktivt bidra till diskussioner kring jämlikhet, nations kulturen och diskriminering.

Jämlikhetsombudet har moralisk tystnadsplikt.

Jämlikhetsombudet ska representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Jämlikhetsombudet ska vid ämbetsperiodens slut inlämna en verksamhetsberättelse, ett slags testamente, till efterträdaren samt till Förste Kurator. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Jämlikhetsombudet skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda

Till toppen


Karaokevärd

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Karaokevärden väljes för termin på vinterlandskapet samt höstlandskapet.

Det åligger Karaokevärden att

 • ansvara för att karaoken hålls en gång i veckan.
 • iordningställa och återbörda nödvändig utrustning inför och efter karaokeverksamheten.
 • tillse att ersättare finns om karaokevärden nödgas utebli.
 • på ett tillbörligt sätt uppmuntra deltagarna till sång.
 • vid karaokeverksamheten inneha en lista för att inhämta önskemål om deltagande.
 • i samråd med Tredje Kurator ansvara för att karaoke genomförs vid nationens släpp.  
 • i samråd med Släppchefen ansvara för ordningen i Ljud och Ljus.

Karaokevärden är ledamot i Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Karaokevärden ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Karaokevärden är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Karaokevärd skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda

Till toppen


Klubbverkare

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren 2018
Reviderat av styrelsen våren 2022
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Åtta klubbverkare väljes för nästkommande halvår på jul- respektive vårlandskap.

Det åligger Klubbverket att:

 • i samarbete med Tredje Kurator, ansvara för planering och drift av Nationens löpande klubb- och pubverksamhet samt för planering och genomförande av Nationens traditionella tillställningar och fester. 
 • bedriva verksamheten med Göteborgarnas och andra gästers trivsel som främsta mål.
 • bedriva verksamheten med god ordning och tillfredsställande planering. Planeringen och genomförandet av verksamheten skall ske i enlighet med givna instruktioner från överordnade organ inom Nationen och med erforderligt beaktande av de traditioner som vuxit fram inom Nationen.
 • informera sig om vilka bestämmelser och tillstånd som gäller för driften av Nationens klubb-, pub och festverksamhet, och att driva Nationens klubb-, pub och festverksamhet i enlighet med dessa bestämmelser och tillstånd.
 • såsom Nationens ämbetsmän representerar Klubbverket Nationen utåt. Därför skall Klubbverket i sin kontakt med pubjobbare, gäster, leverantörer, myndigheter, andra nationer, allmänheten och övriga vinnlägga sig om att göra ett så gott intryck som möjligt.  Klubbverket erbjuds att varje termin att representera Nationen vid besök vid vännation antingen i Åbo eller Lund.
 • terminen efter ämbetsterminen arbeta i puben den helg då innevarande klubbverk och kuratel hälsar på någon av Nationens vännationer.

I början…

Klubbverket skall vid terminsstart vidare: 

 • deltaga i den utskänkningskurs som anordnas av Kuratorskonventet
 • informera sig om: 

                               hur samtliga maskiner i köket och baren handhas.

                               vilka rutiner som gäller vid ett eventuellt brandtillbud.

                               vilka rutiner som gäller för låsning av lokaler och handhavande av nycklar.

                               vilka rutiner som gäller för inbrottslarm. 

                               var första-hjälpen materiel finns placerade.

 • utse köks-, bar och städansvariga ibland sig, som inom sina respektive områden ansvarar för god ordning och att i samråd med Tredje Kurator efterse eventuella beställningar.

Under tiden…

Den löpande verksamheten

Det förväntas av samtliga Klubbverkare att:

 • arbeta i genomsnitt tre kvällar per vecka. 
 • verka för att svinnet i verksamheten blir minimalt. Detta innebär bland annat att nationsmedlemmar ej äter eller dricker av Nationens lager utan att betala.
 • kontrollera att gästerna har giltig studentlegitimation då alkohol serveras i nationslokalern.
 • bedriva verksamheten i klubbrummet samt puben med tillbörlig hänsyn till de boende i huset.

Veckoaktiviteter

Klubbverket skall vidare:

 • i samråd med Tredje Kurator planera klubb-, pub och köksverksamhet,  tillaga och servera dessa tillsammans med lämplig dryck, på ett för gästerna trivsamt sätt, samt förbereda beställningar. 

Städning

Det är ytterst viktigt att en mycket god hygien upprätthålls i köket och de andra ytor där matvaror hanteras. Regelbundna inspektioner sker av kommunen och en bristande hygien kan medföra att Nationens tillstånd att bedriva klubbverksamhet dras in. Hela Klubbverket ansvarar för att denna goda ordning upprätthålls.

Klubbverket skall vidare:

 • ansvara för städning av de lokaler där klubb, och pubverksamheten bedrivs. Lokalerna skall städas efter varje kväll, och alltid senast innan någon annan aktivitet skall äga rum i samma lokaler. I de lokaler som skall städas ingår inre klubbrum, kök och bar, toaletter och hallar/kapprum samt då detta behövs, yttre klubbrummet, biblioteket, torrförrådet. Klubbverket skall även tillse att Nationen har ett välstädat yttre, och att inga otrevligheter finns på trappor utanför ingångar eller på gatan omedelbart utanför Nationen. Detta är särskilt viktigt efter varje gasque. 
 • ansvara tillsammans med övriga berörda ämbetsmän för att en tillfredsställande ordning upprätthålls i biljardrummet. 
 • delta i terminens städdag.

Pubjobbare

Klubbverket skall vidare:

 • i samråd med tredje kurator instruera pubjobbarna om verksamhetens rutiner exempelvis hur köksmaskiner och annat köksmaterial handhas, hur kassan fungerar, vilka regler som gäller för inpassage etc samt informera om var brandsläckare och förstahjälpenutrustning finns. 

Inventarier

Klubbverket skall vidare:

 • gemensamt ansvara för att klubbverksamhetens inventarier vårdas och handhas på ett aktsamt sätt. Fel och brister ska genast anmälas till Tredje Kurator.
 • vid eventuell utlåning av livsmedel, husgeråd eller inventarier skall Klubbverket tillse att vad som utlånats samt namn, telefonnummer och utlåningsdatum antecknas på lämpligt sätt för att strykas vid återlämning. Utlåning av inventarier bör undvikas.
 • se till att samma rutiner efterföljs för det som Nationen lånar från andra.           
 • endast inhandla inventarier/husgeråd efter Tredje Kurators godkännande, alternativt informera Tredje Kurator om vad som behöver inhandlas.

Gasquer

Klubbverket skall vidare:

 • underöverenskommna gasquer arbeta enligt det arbetsschema som Tredje Kurator utarbetar. I arbetet ingår bland annat försäljning av avecbiljetter, plock, kontroll vid inträdet och barförsäljningSamtliga närvarande klubbverkare skall stå till kuratorernas förfogande. 
 • iordningsställa Nationens lokaler både före och efter gasquen i enlighet med direktiv från kuratelet.               

Övrigt

Klubbverkets egen förbrukning

 • Klubbverket äter gratis endast då vederbörande arbetar. Andra tider skall all mat betalas för reducerade klubbverkarpriser.

I slutet…

Klubbverket skall vid terminsslut vidare:

 • återlämna samtliga de nycklar som utkvitterades i början av terminen.
 • noggrant städa alla de lokaler som omnämns ovan en sista gång. Städningen skall inspekteras och godkännas av någon av kuratorerna.

Klubbverket skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Till toppen


Krönikör

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Krönikören väljes för nästkommande halvår på jul- respektive vårlandskap

Det åligger Krönikören att:

 • i slutet av varje termin på ett smakfullt sätt författa och redogöra för den termin som förflutit på Nationen.
 • i samråd med Förste Kurator se till att de berörda landsmännen i krönikan godkänner att de omnämns. 
 • tillse att krönikan arkiveras.

Krönikören är ledamot av Kulturnämnden.

Krönikören skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Krönikör skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda

Till toppen


Ledamot i kulturnämnden

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023

Ledamot i kulturnämnden väljes för perioden ett år på landskap enligt följande; två ledamöter väljs på höstlandskapet och två på vinterlandskapet.

Det åligger ledamot i kulturnämnden att

 • Bereda förslag rörande nationens bibliotek eller arkiv eller kulturverksamhet tillsammans med kulturnämnden.
 • Vara Bibliotekarien behjälplig i att
  • verkställa nationens beslut rörande biblioteks- och kulturverksamheten.
  • leda nationens kulturverksamhet.

Ledamoten i kulturnämnden ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste Kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar. 

Ledamot i kulturnämnden skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Lunchvärd

Antaget av styrelsen hösten 2018
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023

Tre Lunchvärdar väljes för nästkommande termin vid jul- respektive vårlandskap. 

Det åligger Lunchvärden att:

 • ansvara för att lunchverksamheten bedrivs. 

Lunchvärden skall vidare:

 • tillse att god hygien efterlevs, samt tillvarata eventuella rester på bästa sätt.
  • i samråd med Tredje Kurator planera meny och inköp.
  • ansvara för att ersättare skaffas vid frånvaro.
  • i samråd med PR-förmännen marknadsföra verksamheten.
  • efter varje lunch städa kök, bar och publokal samt toaletter.

Lunchvärden skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Lunchvärd skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Lunchvärd skall, i samråd med Tredje Kurator, slutstäda puben.

Till toppen


Marknadsansvarig

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Marknadsansvarig väljes för ett år på vinterlandskapet.

Det åligger Marknadsansvarig att:

 • tillsammans med PR-förmännen ansvara för nationens marknadsföring. Detta innebär anskaffande av annonser till nationstidningen Halta Lejon samt att tillsammans med PR-utskottet planera och genomföra sponsorevenemang på nationen. 
 • I samråd med PR-utskott ansvara för att designa merch för nationen.
 • se till att det finns en marknadsstrategi som uppdateras kontinuerligt och förvaras på Kuratorsexpeditionen. Denna strategi skall innehålla:
  • Långsiktig marknadsföringsplan
  • Sponsorspolicy
  • Årlig handlingsplan
  • Affischering
  • Events kring Gasquer och Baler
  • Nationsaktiviteter
 • tillsammans med Andre Kurator gå igenom aktuella avtal.

Marknadsansvarig är ledamot av Göteborgs Nations PR-utskott.

Marknadsansvarig skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Marknadsansvarig skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Marskalk

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 8 § 16
samt det av marskalkkonventet utfärdade reglementet

Marskalk väljes för ett år, den ena på vinterlandskapet, den andra på höstlandskapet. Ordinarie marskalk är den som sitter sin andra ämbetstermin. Den marskalk som sitter sin första ämbetstermin är suppleant.

Det åligger marskalken att:

 • följa det av marskalkkonventet utfärdade reglementet samt anförskaffa föreskriven klädsel.
 • i samråd med Förste Kurator ansvara för vård av nationsgrav med hjälp av fanbärare.
 • i samråd med Förste Kurator ansvara för att nationens sittningar håller en passande standard. 

Marskalken skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste Kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Marskalken är skyldig att representera Nationen i Marskalkkonventet.

Marskalk skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Miljöombud

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Miljöombudet väljes på höstlandskapet för en period på ett år.

Det åligger Miljöombudet att:

 • utveckla och förbättra Nationens miljöpolicy samt att verka i enlighet med densamma. 
 • informera om Nationens miljösatsningar vid terminens ämbetsmannadagar.
 • Miljöämbetets syfte är att söka information kring och bereda miljöfrågor samt att tillse att Göteborgs Nation införskaffar och använder sig av energisparande produkter och miljövänligt material.

För att klara detta bör Miljöombudet:

 • samarbeta med andra nationers ombud eller organ samt andra organisationer för miljöfrågor.
 • i samarbete med Kuratel och Klubbverk informera och utarbeta miljövänliga rutiner samt god fysisk arbetsmiljö.
 • Ansvara, i samråd med kuratelet, för nationen källsortering.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren.

Miljöombudet skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste Kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Miljöombud skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Monismanienrepresentanten

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023

Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Monismanienrepresentant väljes jämna år på höstlandskapet för en period av två år.

Det åligger Monismanienrepresentanten att:

 • Att sammankalla och vara sekreterare i styrelsen för Kenne Fants stiftelse för det fria ordet.
 • Att ansvara för att en monismanienpristagare utses.
 • Att arrangera prisutdelning och kringevenemang på ett sätt värdigt pristagaren.
 • Det är önskvärt att monismanienrepresentanten tillser de som hjälpt till med nomineringen och belönar dessa med en tillställning för pengarna ur Martin H:son Holmdahls stipendium. 
 • ansvara för att monismanieprisets wikipedia uppdateras.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren.

Monismanienrepresentanten skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. 

Monismanierepresentanten skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Musikanförare

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 §2.

Musikanföraren väljes på höstlandskapet för en period av ett år.

Det åligger Musikanföraren att:

 • leda Nationens orkester eller kör när sådan finns samt att vårda dess instrument.
 • Vid avsaknad av nationsorkester står det musikanföraren fritt att tillsammans med Bibliotekarien och Kulturnämnden arrangera musikaktiviteter såsom musikpubar, musikgrupper, öppen scen, körsång eller dylikt på Nationen.

Det är önskvärt att musikanföraren samarbetar med nationens teaterförmän och assisterar dessa vid musikaliska inslag under spex.

Musikanföraren är ledamot i Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Musikanföraren är skyldig att representera Nationen i Orkesterkonventet eller Körkonventet beroende på Nationens nuvarande musikaliska engagemang. 

Till toppen


Nasjonsnorman

Fastställt på Jullandskpet 1969, framlagt av Gustaf Wetter.
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Nasjonsnormannen väljes för ett år på vårlandskapet. 

§ 1.            Nasjonsnormannen skall å varje bal där han närvarar utbringa en skål för Norge. Såsom skäl för detta skall han ävenledes förete en motivation som han finner lämplig. 

§ 2.            Vid utbringandet av denna skål må Nasjonsnormannen medelst vänstra handen vifta med den bordsflagga i de norska kulörerna, medelst vilken hans plats vid bordet är markerad.

§ 3.            Haver Norge i nära anslutning till gasquen uti olympiad eller liknande sig tillskansat fler eller finare medaljer än Sverige, må den utbringade skålen i stället gälla Danmark varvid flaggan skall anses vara finsk.

Nasjonsnormannen är ledamot av Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Nasjonsnormannen ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Tillsammans med Förste Kurator ansvara och planera aktiviteter för de gäster från vännationerna i Åbo och Lund som under vårbalshelgen besöker nationen.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Nasjonsnorrman skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Nationsfotograf

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Nationsfotografen väljes för kalenderår på jullandskapet.

Det åligger Nationsfotografen att:

 • fotografera på gasquer, baler, klubbar, släpp och andra nationsarrangemang samt på Förste Kurators anmodan. 
 • Vid förhinder ordna en ersättare. 
 • ansvara för att bilderna kommer upp på facebook.
 • iordningställa ämbetsmannatavlan snarast efter vinterlandskap och höstlandskap. 
 • i samråd med arkivarien arkivera fotografier digitalt, samt arkivera de fotografier som anses värdefulla analogt.

Nationsfotografen är ledamot av Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Nationsfotografen skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. 

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Nationsfotograf skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Nationskock

Antaget av styrelsen hösten 2016 samt reviderat av styrelsen våren/hösten 2023

Nationskock väljes för en termin på jullandskapet och vårlandskapet.

Det åligger Nationskocken att:

 • tillaga en god och näringsrik sexa efter följande tillfällen:
  • samtliga landskap 
  • städdagen 
  • ämbetsmannadagen 
  • termins-kickoff
 • i samråd med Tredje kurator planera meny och inköp till ovan nämnda tillfällen.
 • Ansvara för att lokalen sexan hålls i städas väl.

Nationskocken ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Till toppen


Nationsvän

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderad av styrelsen våren 2018
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Till nationsvän bör endast den väljas som har professionell erfarenhet av att ge råd och hjälp i personliga angelägenheter. Nationsvännen väljes på en mandatperiod på tre år. 

Det åligger Nationsvännen att:

 • vid förfrågan bereda nationsmedlemmar tillfälle till enskilda samtal
 • vara kuratorerna behjälplig vid krissituationer
 • i samråd med kuratelet arbeta med nationens krisplan

Nationsvännen skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Nationsvännen är även skyldig att se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar till nationens styrelse.

Till toppen


PR-ansvarig

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Två PR-ansvariga väljes för en period på ett år, den ena på vinterlandskapet, den andra på höstlandskapet, så att deras perioder överlappar varandra.

Det åligger PR-ansvarig att:

 • ansvara för marknadsföringen av Nationens olika aktiviteter. Detta gäller större tillställningar som gasquer, baler, klubb och köksverksamhet eller andra enstaka evenemang.
 • ansvara för att affischer distribueras och sätts upp på anvisade platser, i enlighet med Kuratorskonventets affischeringspolicy. Till exempel skall Nationens anslagstavla hållas uppdaterad. Affischerna skall vara klara och uppsatta senast det datum som biljetterna släpps till gasquer.
 • se till att allt grafiskt material dokumenteras på nationen.

PR-ansvarig är skyldig att representera nationen i marknadsföringskonventet.

PR-ansvarig som sitter sin andra termin skall tillse att den nyvalde PR-ansvariga får fullgod information och utbildning om rutinerna som hör till ämbetet.

PR-ansvarig är ledamot av Göteborgs Nations PR-utskott.

PR-ansvarig är ledamot av Göteborgs Nations Kulturnämnd.

PR-ansvarig skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. 

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

PR-ansvarig skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Reccevärd

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Reccevärden väljes för en period på ett år, den ena på jullandskapet, den andra på vårlandskapet, så att deras perioder överlappar varandra. 

Det åligger Reccevärden att:

 • vara Förste Kurator behjälplig vid inskrivandet av recentiorer i början av varje termin.
 • lära sig inskrivningssystemet.
 • ordna recentiorsverksamhet för terminens recentiorer. Dessa aktiviteter skall präglas av och spegla Nationens och Uppsalas utbud samt kulturella liv.
 • deltaga i universitetets, Kårens och recentiorskonventets gemensamma verksamhet.

Reccevärden skall vidare:

 • tillse att relevant informationsmaterial delas ut till recentiorerna.
  • föra över registret till matrikeln.
  • skriva en reccespalt i det första numret av Halta Lejon varje termin.
  • fungera som faddrar för recentiorerna.
  • representera och hjälpa till i arrangerandet av Nationens reccemottagning, reccegasque och välkomstmässan i Universitetshuset.

Reccevärdarna är skyldiga att representera nationen i Recentiorskonventet.

Reccevärdarna är ledamöter av Göteborgs nations Valberedning.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Reccevärden är även skyldig att i samråd med Förste Kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Reccevärd skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Redaktör

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

De två redaktörerna väljes för en period på ett år, den ena på vinterlandskapet, den andra på höstlandskapet, så att deras perioder överlappar varandra. 

Det åligger Redaktören att:

 • i god tid före ordinarie landskap sammanställa och utsända nytt nummer av Nationens tidning, Halta Lejon. Det nya numret ska vara landsmännen tillhanda senast sju dagar innan landskap.
 • tillse att ansvarig utgivare får möjlighet att läsa en slutgiltig version av tidningen innan den går i tryck.
 • hålla sig uppdaterad om vad som händer på Nationen så att detta kan återspeglas i tidningen.

Redaktören skall för att uppnå detta:

 • göra en bred tidning som alla landsmän, oavsett ålder och grad av engagemang, kan ha nöje av. Viktigt är att hela tiden tänka på är at Halta Lejon är ett organ av och för Göteborgs Nations landsmän.
 • aktivt försöka involvera andra landsmän i skapandet och hanterandet av tidningen. Viktigt är dock att Redaktörerna har klara riktlinjer för vad som kan tas med i tidningen. Givetvis skall tryckfrihet råda och Halta Lejon får gärna väcka debatt, men tidningen får inte användas i kränkande syfte.
 • ha ett gott samarbete med PR-utskottet och framförallt med Marknadsansvarig i fråga om såväl extern annonsering som intern marknadsföring av Nationens aktiviteter, såsom gasque- och kulturverksamhet.
 • hålla en förteckning över, och organisera, tidigare nummer av tidningen så att kommande redaktörer kan tillhandahållas information från dessa. Dessutom skall redaktörerna i samarbete med arkivarien tillse att åtminstone ett nummer av varje upplaga binds in och arkiveras nationsarkivet samt att tidningarna arkiveras digitalt. 

Redaktören är ledamot av Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Redaktören är skyldig att representera Nationen i Tidningskonventet.

Redaktören ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar

Redaktör skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Sekreterare

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Sekreteraren väljes på jullandskapet för en period på ett år. 

Det åligger Sekreteraren att:

 • föra protokoll över Landskapets, Styrelsens samt Seniorskollegiets förhandlingar. Protokoll skall senast två veckor efter mötet anslås på nationens anslagstavla.
 • tillse att protokoll skrivs ut på arkivpapper, justeras samt finns tillgängliga i respektive pärm på Kuratorsexpeditionen. 
 • vara Förste Kurator behjälplig vid iordningställande till möten samt ordna eventuell förtäring vid dessa sammankomster.    
 • vara Förste Kurator behjälplig vid utskick och annat tidskrävande pappersarbete.

Sekreteraren skall även inför landskap tillse att:

 • all utrustning fungerar och finns på plats inför Landskapet samt tillse att ordförande i Valberedningen färdigställt material med de olika ämbetenas kandidater, så att Landskapet får en uppfattning om vilka som ämnar kandidera. 
 • pennor och röstlappar finns tillgängliga. 
 • rösturnorna finns på plats.  
 • en deltagarlista upprättas, där sekreteraren fyller i röstlängden samt kontrollerar giltig terminsbetalning och betalning för en näringsrik sexa.

Sekreteraren blir senior vid tidpunkten för sitt val.

Sekreteraren ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Sekreterare skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Skattmästare för Bostadsstiftelsen och Stipendieförvaltningen

Antaget av styrelsen våren 2015
Kompletterar stadgans kapitel 8 § 6

Skattmästaren väljes för en period av fyra räkenskapsår på Vårlandskap .  

Person som kandiderar skall vara föreslagen av Nationens styrelse. 

Till skattmästare väljs myndig och ej i konkurs försatt person som är väl insatt i ekonomiska angelägenheter och väl förtrogen med Göteborgs Nation.

Det åligger Stipendie- och bostadsstiftelseskattmästaren att:

 • handha bokföringen för Nationens stipendiefonder, sköta utbetalningar av tillsatta stipendier samt redovisa dessa i samband med bokslut.
    
 • ansvara för Bostadsstiftelsens administration, bokföring och redovisning i bostadsstiftelsens styrelse.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren.

Till toppen


Skattmästare för fastighetsförvaltningen

Antaget av styrelsen våren 2015
Kompletterar stadgans kapitel 8 § 6

Skattmästaren väljes för en period av fyra räkenskapsår på Vårlandskap.  

Person, som kandiderar skall vara föreslagen av Nationens styrelse. 

Till skattmästare väljs myndig och ej i konkurs försatt person som är väl insatt i ekonomiska angelägenheter och väl förtrogen med Göteborgs Nation.             

Skattmästarens huvudsakliga åligganden är:     

 • att i samråd med styrelsen förvalta nationens fasta egendom samt dess inventarier och kassor i den mån dessa inte anförtrotts någon annan       
 • att föra räkenskapsböcker över sin förvaltning       
 • att utbetala i sin budget anvisade anslag     
 • att senast tre månader efter räkenskapsårets utgång överlämna      
  räkenskapshandlingarna till styrelsen          
 • att verkställa nationens och nationsstyrelsens beslut rörande skattmästarens förvaltning

För förvaltningen av skattmästarens ämbete gäller särskilt reglemente.            

Det åligger Skattmästaren att:

 • förvalta Nationens fasta egendom samt dess inventarier, kassor och ansvara för fastighetsförvaltningens bokföring vilken sker per kalenderår och granskas av extern revisor. 
 • vara hyresvärd åt hyresgästerna i fastigheten och sköta hyresförhandlingar och kontraktstecknande. 
 • teckna nationens firma för Nationens fastighetsdel samt att företräda Nationen i juridiska tvister eller spörsmål.
 • upprätta budget, årsredovisning och deklaration för Nationens fastighetsdel. Bokslutet presenteras för Styrelsen och sedan för Vårlandskapet. Budgeten presenteras för Styrelsen och sedan för Jullandskapet.

Skattmästaren representerar Nationen i Skattmästarkonventet.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Till toppen


Spexmästare

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Spexmästarna väljes för en period på ett år, den ena på vinterlandskapet, den andra på höstlandskapet. 

Det åligger Spexmästaren att:

 • sätta upp spex under de gasquer & baler som Nationen anordnar. 
 • då ett spex har uppförts ska en kopia av det färdiga manuset samt eventuella andra dokumentationer arkiveras digitalt.

Spexmästaren skall vidare:

 • själva rekrytera nationsmedlemmar som är villiga att medarbeta i produktionen.
 • ansvara för teaterförrådet där kostym och rekvisita förvaras. 
 • efter varje repetition ansvara för att scen, loge och förråd är städat och lämnat i gott skick. 
 • I samråd med Andre kurator införskaffa det material som behövs.

Spexmästaren är ledamot av Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Spexmästaren är skyldig att representera Nationen i Teaterkonventet.

Spexmästaren skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. 

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Spexmästare skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Sportchef

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Sportcheferna väljes för en period på ett år, den ena på vinterlandskapet, den andra på höstlandskapet, så att deras perioder överlappar varandra.

Det åligger Sportchefen att:

 • ansvara för Nationens idrottsverksamhet 
 • genomföra en intresseundersökning för att se vad för idrottsaktiviteter landsmännen efterfrågar och om möjligt styra upp aktiviteterna
 • vid aktiviteter i hyrd lokal, ansvara för att idrottslokalen står till förfogande vid angivna tider och för att nycklar och idrottsutrustning medförs till lokalen.

Sportchefen skall verka för en trevlig idrottsanda i Nationens regi där alla landsmän skall vara välkomna. Kort och gott gäller att: ”det viktigaste är inte att vinna utan att deltaga”.

Sportchefen är skyldig att representera Nationen i Idrottskonventet.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren.

Sportchefen skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Sportchef skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Stipendiesekreterare

Antaget av styrelsen våren 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Stipendiesekreteraren väljes för två år i taget på vårlandskapet.

Det åligger Stipendiesekreteraren att:

 • under Förste Kurators överinseende handlägga stipendieärenden.
 • i samråd med Förste kurator vara sammankallande i Nationens stipendienämnd.
 • i samråd med Förste kurator ansvara för att ansökningshandlingar samt stipendiehandbok finns tillgängliga på Nationen. 
 • vara föredragande under de möten med Seniorskollegiet där stipendier skall tillsättas.

Stipendiesekreteraren är skyldig att representera Nationen i Stipendiekonventet.

Stipendiesekreteraren ska representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Stipendiesekreterarens postfack på Kuratorsexpeditionen skall tömmas regelbundet.

Stipendiesekreteraren skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Sånganförare

Antaget av Seniorskollegiet hösten 2015
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Sånganföraren väljes för en termin på vårlandskapet samt jullandskapet. 

Det åligger Sånganföraren att:

 • leda landsmän och gäster i sång vid gasquer, baler och andra nationsfester. Sångerna bör avspegla festens karaktär.
 • Finna ersättare vid förhinder.

Vidare ansvarar sånganföraren för att sångböcker eller sångblad finns att tillgå. 

Sånganföraren skall dessutom se till att traditionella nationssånger ej faller i glömska. 

Sånganföraren är ledamot av Göteborgs Nations Kulturnämnd.

Sånganföraren skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste Kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Sånganförare skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Söndábrunchvärd

Antaget av styrelsen våren 2015
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2
Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023

Sex söndagsbrunchvärdar väljes för nästkommande termin vid jul- respektive vårlandskap. 

Det åligger Brunchvärden att:

 • ansvara för att brunchverksamheten bedrivs.

Brunchvärden skall vidare:

 • tillse att god hygien efterlevs, samt tillvarata eventuella rester på bästa sätt.
 • i samråd med Tredje Kurator planera meny och inköp.
 • ansvara för att ersättare skaffas vid frånvaro.
 • i samråd med PR-förmännen marknadsföra verksamheten.
 • efter varje brunch städa kök, bar och publokal samt toaletter vid behov.
 • inför valborg vara behjälpliga vid ett utvalt evenemang av Tredje Kuratorn.

Brunchvärden skall representera sitt ämbete vid reccemottagningen där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer.

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Brunchvärden skall, i samråd med Tredje Kuratorn, slutstäda festsalsköket.

Till toppen


Webbredaktör

Antaget av styrelsen våren 2015

Reviderat av styrelsen våren/hösten 2023
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2

Webbredaktör väljes för ett år på vinterlandskapet. 

Det åligger Webbredaktören att:

 • ansvara för underhållet av Nationens webbplats och se till att denna fungerar tillfredsställande.
 • tillsammans med Förste Kurator ansvara för att Nationens hemsida hålls uppdaterad och är aktuell. Förste Kurator är ansvarig utgivare för webbplatsen.

Webbredaktören skall vidare tillse att sin efterträdare får fullgod information och utbildning om rutinerna som hör till ämbetet.

Webbredaktören är ledamot av Göteborgs Nations PR-utskott.

Webbredaktören skall representera sitt ämbete vid reccemottagningar där en kort ämbetspresentation hålles för terminens recentiorer. 

Vid ämbetsperiodens slut inlämnas en verksamhetsberättelse, ett slags testamente till efterträdaren. Ämbetsmannen är även skyldig att i samråd med Förste kurator se över reglementet samt vid behov föreslå ändringar.

Webbredaktör skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Till toppen


Släppchef

Föreslaget av styrelsen hösten 2022
Antaget av landskapet hösten 2022
Kompletterar stadgans kapitel 9 § 2
Reviderat av styrelsen våren 2023

Släppchef väljes terminsvis vid Vårlandskapet och Jullandskapet. Släppchefen tillträder vid årskiftet om denne väljs på Jullandskapet och den första juli om denne väljs vid Vårlandskapet.

Det åligger Släppchefen att:

 • ha det operativa ansvaret för att släppen sköts på bästa möjliga sätt och i enlighet med gällande regler och reglementen

I början:

 • I samråd med Tredje kurator planera terminens släpp

Släppverksamheten

 • Ansvara för att gällande lagstiftning och trivselregler efterföljs under släpp
 • Ansvara för bar- och garderobspersonal tillsätts
 • Växelkassa till gasquerna ordnas genom Andre Kurators försorg. Släppchefen har i uppgift under kvällen att tillse att tillräcklig växel finns i varje kassa
 • Ansvara för ljud, ljus, kravallstängsel och vakter på släppet
 • Ansvara för personalen under släppet

I slutet

 • Skicka in verksamhetsberättelse över den gångna terminens arbete

Efter

 • Vara sin efterträdare behjälplig med överlämning och vara delaktig vid sin efterträdares första släpp.

Släppchefen bör ha varit ämbetsman minst en termin vid tillfället för tillträde

Släppchef ska intervjuas av valberedningen innan denne nomineras inför landskap

Släppchefen får gå gratis på terminens KMK-sexa och KMK-bal

Släppchefen är skyldig att delta i utbildningar gällande ansvarig alkoholservering AAS

Släppchefen skall delta vid nationens städdagar alternativ reststäda.

Släppchefen skall, i samråd med Tredje Kuratorn, slutstäda de lokaler som brukats vid släpp.