Stadgar

Stadga

för

Göteborgs Nation

Antagna på Landskap den 9 september 2013

Ändrade på Landskap 11 maj 2015

Ändrade på Landskap 7 december 2015

Ändrade på Landskap 17 april 2016                                                                                                 
Ändrade på Landskap 6 maj 2019

Reviderad i sin helhet på Landskap 6 december 2021

Innehållsförteckning

Kapitel 1 Allmänna stadganden. 

Kapitel 2 Om Inspektor 

Kapitel 3 Om hedersledamöter 

Kapitel 4 Om inskrivning i och utträde ur nationen. 

Kapitel 5 Om Göteborgares indelning. 

Kapitel 6 Om Göteborgares rättigheter och skyldigheter 

Kapitel 7 Nationsstyrelsen 

Kapitel 8 Nationens ledning

Kapitel 9 Nationens övriga ämbetsmän. 

Kapitel 10 Om behörighet 

Kapitel 11 Landskapet 

Kapitel 12 Om former för val på Landskap.

Kapitel 13 Om former för val utanför Landskap och beslut i sakfrågor

Kapitel 14 Digitalt Landskap

Kapitel 15 Utskott och nämnder

Kapitel 16 Revision och ansvar 

Kapitel 17 Disciplinära beslut

Kapitel 18 Nationens upplösning

Kapitel 19 Definitioner

AVDELNING I  

Kapitel 1                Allmänna stadganden           

1 §              Göteborgs Nation är en studentsammanslutning, i Uppsala, bildad på grundval av gemensam härkomst från Göteborgs stift –landskapen Halland och Bohuslän samt Göteborgs stad. Nationen är partipolitiskt och religiöst obunden och är öppen för inträde för varje student som antingen är antagen vid Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Johannelunds Teologiska Högskola, eller Newmaninstitutet.

2 §              Nationens ändamål är att bidra till medlemmarnas personliga utveckling, främja deras studier, bereda dem social trevnad, gemenskap och kulturverksamhet. Vidare ska nationen verka för att stärka sambandet med hembygden och uppfylla de krav som ställs på dess verksamhet enligt lagar och författningar. Nationen samarbetar med de andra studentnationerna i Uppsala inom Kuratorskonventet och strävar efter att följa Kuratorskonventets riktlinjer.

3 §              Nationens författningar består av stadgar, policydokument, reglementen, arbetsordningar och handlingsplaner. Vid konflikt sinsemellan äger de företräde i ovannämnd ordning.        

4 §              Nationens medlemmar benämns Göteborgare, vilka indelas i recentiorer, juniorer och seniorer. För indelning, se Kapitel 5.         

5 §              Nationen ska ha en Inspektor.                

                   Nationen kan, om Landskapet finner det lämpligt, även ha en Proinspektor.  

6 §              Nationens högsta beslutande organ är Landskapet, vilket består av samtliga Göteborgare.

Kapitel 2                Om Inspektor       

1 §              Inspektor ska väljas bland Uppsala universitets eller Sveriges Lantbruksuniversitets professorer, docenter eller lektorer.     

2 §              Val av Inspektor sker på ordinarie Landskap, efter förslag av seniorskollegiet, för en period av fem år.     

3 §              Vald till Inspektor blir den som erhåller minst tre fjärdedelar av avgivna och godkända röster. Erhålles ej denna röstövervikt förfaller frågan och varken förslag eller beslut tas till protokollet. Valet sker med sluten omröstning.         

4 §              Inspektors uppgifter är att stödja och ägna uppmärksamhet åt nationens verksamhet, samt vad i övrigt framgår av nationens regelverk.

Inspektor äger rätt att delta i överläggningar inom nationens alla organ och där väcka förslag men ej delta i besluten.     

5 §              Inspektor blir hedersledamot vid tillträdet.

6 §              Nationen kan ha en Proinspektor då Inspektor är förhindrad att utöva sitt ämbete. Nationen kan också, om Landskapet finner det lämpligt, ha en Proinspektor parallellt med Inspektor.  

Val av Proinspektor sker på ordinarie Landskap, efter förslag av seniorskollegiet, för en bestämd tid, dock högst fem år. 

Bestämmelserna i detta kapitel 1 och 3-5 §§ tillämpas även för Proinspektor.

Kapitel 3               Om hedersledamöter            

1 §              Till hedersledamot kan kallas person av utmärkt vetenskapligt, konstnärligt eller medborgerligt anseende, i synnerhet sådan, som gjort sig förtjänt om nationen.       

2 §              Kallelse av hedersledamot beslutas på ordinarie Landskap på förslag av seniorskollegiet.   

3 §              Kallad till hedersledamot blir den som erhåller minst tre fjärdedelar av avgivna och godkända röster. Erhålles inte denna röstövervikt förfaller frågan och varken förslag eller beslut tas till protokollet. Valet sker med sluten omröstning.                 

4 §              Hedersledamot ska installeras inom två år från valet. Om så inte sker förfaller kallelsen till hedersledamot, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Frågan om synnerliga skäl föreligger avgörs av seniorskollegiet i samråd med Inspektor.                 

5 §              Hedersledamot har rätt att närvara vid Landskap men ej att delta i dess beslut. Göteborgare som kallas till hedersledamot behåller dock sina rättigheter som Göteborgare.      

       

Kapitel 4               Om inskrivning i och utträde ur nationen

1 §              Nationen är öppen för inträde för varje student som antingen är antagen vid Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Johannelunds Teologiska Högskola eller Newmaninstitutet.

2 §              Dispens från kraven i 1 § kan i enskilda fall beviljas genom beslut av Förste Kurator. Förste Kurator ska meddela styrelsen när beslut tagits angående dispens.  

3 §              För den som skrivs in i nationen ska erforderliga uppgifter införas i medlemsregister, samt i inskrivningsmatrikeln om så önskas.   

4 §              Göteborgare som vill utträda ur nationen, ska anmäla detta till Förste Kurator. Erlagd nationsavgift återbetalas inte.

Göteborgare, som inte betalat fastställd terminsavgift under en termin anses utträdd från och med dagen efter sista betalningsdag den andra terminen.

Kapitel 5               Om Göteborgares indelning

1 §              Göteborgare indelas i recentiorer, juniorer och seniorer.

2 §              Recentior blir den, som skrivs in i nationen. Junior blir den, som under två terminer varit inskriven i nationen.                  

3 §              Till senior kan väljas varje myndig, röstberättigad junior som varit medlem av nationen under minst fyra terminer. Till senior bör väljas Göteborgare, vilken kan antas på ett värdigt sätt fylla en seniors uppgifter och företrädesvis den, som gjort sig om nationen förtjänt eller kan uppvisa goda vetenskapliga meriter. Till Kurator, arvoderad Mästare, Bibliotekarie, Sekreterare eller Skattmästare vald Göteborgare är senior från och med dagen för sitt val.                

Kapitel 6               Om Göteborgares skyldigheter och rättigheter      

1 §              Under förutsättning att stadgad terminsavgift betalats, har varje Göteborgare rätt att ta del av nationens överläggningar och beslut, att söka och erhålla stipendier ur av nationen förvaltade stipendiefonder , att delta i av nationen anordnade aktiviteter samt att i övrigt åtnjuta de rättigheter och förmåner, som medges av dessa stadgar.

2 §              Göteborgare äger rätt att vid landskap delta i överläggningar och beslut samt att väcka förslag rörande nationens angelägenheter.                

3 §              Göteborgare äger rätt att ta del av nationens och dess organs samtliga protokoll, nationens räkenskaper och övriga handlingar med undantag av de deklarationer och konfidentiella upplysningar som inkommit i samband med behandlingen av stipendieärenden och behandling av ärenden rörande enskild person.

Göteborgare äger rätt att erhålla intyg om medlemskap och genomförd ämbetsperiod, samt andra intyg, som nationen har rätt att utfärda.

4 §              Göteborgare äger rätt att hos Inspektor överklaga val eller beslut, som strider mot dessa stadgar eller nationens reglementen och författningar. Överklagandet ska vara Inspektor eller Förste Kurator tillhanda senast tre veckor efter val eller beslut fattades.

Inspektor ska lägga fram överklagandet till styrelsen. Finner Inspektor överklagandet befogat, ska Inspektor förklara valet eller beslutet upphävt.                                   

5 §              Göteborgare är skyldig att betala terminsavgift till nationen. Avgiftens storlek beslutas på förslag av styrelsen på Vårlandskapet för nästkommande räkenskapsår.           

6 §              Terminsavgiften får uppgå till högst en procent av under innevarande termin gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ i socialförsäkringsbalken.

7 §              Göteborgare som inte inom föreskriven tid betalat sina skulder till nationen förlorar sin rösträtt och valbarhet, sin rätt att vid Landskap väcka förslag, sin rätt att ta lån ur nationens bibliotek samt rätten att uppbära stipendier. Rättigheterna återställs när skulderna betalats.

8 §              Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap.              

AVDELNING II 

NATIONENS ORGANISATION

Kapitel 7                Nationsstyrelsen  

1§               Nationsstyrelsen är ansvarig inför Landskapet.

2§               Nationsstyrelsen består av Förste Kurator som sammankallande, övriga Kuratorer, arvoderade Mästare, Inspektor, Proinspektor, Skattmästarna samt därutöver sex ledamöter. Inspektor och Proinspektor har endast yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen väljer inom sig en mötesordförande.

3§               Av Nationsstyrelsens icke självskrivna ledamöter väljes tre på Vårlandskapet för en mandatperiod om två år. De valda tillträder sina befattningar den 1 juli.

4§               Nationsstyrelsen leder nationens verksamhet inom nationens stadgar och Landskapets beslut. Mellan Landskapen är Nationsstyrelsen nationens högsta beslutande organ med de inskränkningar som i övrigt framgår av dessa stadgar.

5§               Nationsstyrelsen ska, i den mån ej annat stadgar:

styra nationens verksamhet,

ha insyn över nationens kassor och tillse att nationens räkenskaper

bokförs,

bereda ärenden av större vikt som ska behandlas av Landskapet,

inför Landskapet väcka de förslag den finner påkallade,

verkställa av Landskapet fattade beslut eller tillse att dessa beslut

verkställs, 

avgöra sådan ekonomisk fråga som avviker från fastställd budget till ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp,

utse och entlediga ämbetsmän, 

anställa personer,

ansvara för att nationens tomter, byggnader och övrig egendom liksom de under nationens vård stående gravarna, väl vårdas och bibehålles i vederbörligt skick,

bereda och föreslå val av Skattmästare till Landskapet,

avge årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Årsredovisning ska avges vid den tidpunkt som krävs för att reviderad årsredovisning ska kunna behandlas vid Jullandskapet,

utse ansvarig utgivare för nationstidningen,

inför Vinterlandskapet avlägga verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

6§               Vid behandling av ärende då Göteborgares enskilda förhållanden förekommit ska tystnadsplikt beaktas av styrelsens medlemmar. Förste Kurator ska dock på begäran lämna berörd Göteborgare upplysningar om de skäl som legat till grund för Nationsstyrelsens beslut. Förste Kurator ska vid varje sammanträde, där ny medlem tager plats i Nationsstyrelsen, i samband med öppnandet erinra om denna tystnadsplikt.

7§               Omröstning i Nationsstyrelsen sker öppet. Val ska dock förrättas med slutna sedlar då någon i styrelsen så begär. Vid lika röstetal gäller den mening Förste Kurator förespråkar, dock att vid val sker avgörandet genom lottning

8§               Nationsstyrelsen är beslutsmässig då förutom ordföranden , minst fem ledamöter är närvarande.

Kapitel 8 Nationens ledning 

1§               Vid nationen finns Förste Kurator, Skattmästare för fastighetsförvaltningen, Skattmästare för bostadsstiftelsen och stipendieförvaltningen samt ytterligare Kuratorer och arvoderade Mästare enligt Landskapets beslut. Kuratorer blir seniorer för tidpunkten för respektive val. 

2 §              Till Kurator väljs myndig, röstberättigad Göteborgare som vid tillträdet varit medlem och ämbetsman av nationen i minst tre terminer. Sökande som ensam ställer upp i ett val, måste vid val erhålla kvalificerad majoritet – tre fjärdedelar av angivna och godkända röster. Sökande ska före Landskapet träffa valberedningen för utfrågning och genomgång av bland annat arbetserfarenhet och studietakt. Om ingen kandidat föreligger som uppfyller kraven kan Landskapet göra undantag från kraven.

3 § Till arvoderad Mästare väljs myndig, röstberättigad Göteborgare. Sökande som ensam ställer upp i ett val, måste vid val erhålla kvalificerad majoritet – tre fjärdedelar av rösterna. Sökande ska före Landskapet träffa valberedningen för utfrågning och genomgång av bland annat arbetserfarenhet och studietakt. Om ingen kandidat föreligger som uppfyller kraven kan Landskapet göra undantag från kraven.

4 §              Kuratorerna, arvoderade Mästare och Skattmästarna erhåller arvoden vilka fastställes på Landskap på förslag av styrelsen.      

5 §              Förste Kurator väljes för kalenderår på Höstlandskapet och är nationens främsta representant.

Förste Kurators huvudsakliga åligganden är

att representera nationen och föra dess talan 

att sträva efter den enskilda nationsmedlemmens bästa

att sammankalla Landskapet, Nationsstyrelsen och Seniorskollegiet, samt tillse att de ärenden som ska behandlas på               

Landskapet, styrelsen och i seniorskollegiet, i förekommande fall, får den beredning de kan behöva,       

att förvalta nationens protokoll, medlemsregister, matrikel med index, sigill, stämplar, korrespondens,   

att tillse att nationens stadgar, policydokument, reglementen och arbetsordningar samt Uppsala universitets och andra myndigheters beslut rörande nationen efterlevs      

att verkställa av nationen och dess organ fattade beslut, om inte verkställigheten för visst beslut uppdragits åt annan     

samt att vara ansvarig utgivare för nationens hemsida.     

Förste Kurator blir senior vid tidpunkten för sitt val.                              

Förste Kurator tillträder den 1 januari.       

För förvaltningen av Förste Kurators ämbete gäller särskilt reglemente.     

6 §                 Om övriga Kuratorer och arvoderade Mästare står att läsa i särskilt reglemente.    

Styrelsen fastställer reglemente för övriga, Kuratorer och arvoderade Mästare.

7 §              Skattmästare väljes för en period av fyra räkenskapsår på Vårlandskap. 

Person som kandiderar ska vara föreslagen av styrelsen. Till Skattmästare väljs myndig och ej i konkurs försatt person som är väl insatt i ekonomiska angelägenheter och väl förtrogen med Göteborgs Nation.           

Skattmästarnas huvudsakliga åligganden, i den mån det ej anförtros åt annan, är:

att i samråd med fastighetsnämnden förvalta nationens fasta

egendom samt dess inventarier, kassor och fonder

att föra räkenskapsböcker över sin förvaltning

att utbetala i sin budget anvisade anslag    

att senast tre månader efter räkenskapsårets utgång överlämna                

räkenskapshandlingarna till revision          

att verkställa nationens och nationsstyrelsens beslut rörande skattmästarnas förvaltning   .                

För förvaltningen av skattmästarnas ämbeten gäller särskilda reglementen.

8 §              Är Kurator förhindrad under längre tid att utöva sitt ämbete ska styrelsen utse annan röstberättigad, myndig och valbar Göteborgare som ska sköta ämbetet.

Kapitel 9                Nationens övriga ämbetsmän

1 §    Landskapet beslutar på förslag av valberedningen om tillsättning av ämbetsmän samt nationens övriga poster.      

2 §         Styrelsen fastställer reglemente för ämbetsmännen.

Kapitel 10              Om behörighet    

1 §              Nationens beslutanderätt utövas i första hand av Landskapet, i andra hand av styrelsen och i tredje hand av Kuratelet.             

2 §              Kuratelet och Skattmästarna får var och en ingå avtal och teckna nationens firma efter beslut av styrelsen.     

3 §              Skattmästaren för fastighetsförvaltningen beslutar i samråd med styrelsen om inkomster och utgifter för förvaltning av nationens fastigheter och inventarier, om placering av nationens fonder samt om anställning av personal för förvaltningsrelaterade uppgifter.              

4 §              Budgeten för nationens förvaltning under nästkommande räkenskapsår fastställs på förslag av Nationsstyrelsen på Vårlandskapet.              

Budgeten för fastighetsskattmästarens förvaltning under nästkommande räkenskapsår fastställs på förslag av Nationsstyrelsen på Jullandskapet.               

5 §              Kuratelet och Skattmästaren för fastighetsförvaltningen får inte överskrida utgiftsanslag i fastställd budget utan styrelsens medgivande. Avsevärda utgifter utöver fastställd budget beslutas på Landskap.     

Fastställd budget får frångås av Kuratelet eller Skattmästare för fastighetsförvaltningen om lag, förordning eller myndighet kräver detta.

Fastställd budget får även frångås av Nationsstyrelsen, Skattmästaren för fastighetsförvaltningen eller Kuratelet om det berör en utgift för en åtgärd som inte kan senareläggas utan allvarlig skada.          

6 §              Fordran som nationen har på Göteborgare kan avskrivas efter beslut av styrelsen, om fordran inte uppgår till mer än en fjärdedel av innevarande års prisbasbelopp. Avskrivning av större fordringar beslutas av Landskap efter förslag av styrelsen.    

7 §              Ämbetsmännens arvoden och förmåner fastställs på förslag av styrelsen på Landskap i samband med budget för nästkommande räkenskapsår.                   

Styrelsen kan besluta om särskilt arvode åt Göteborgare som utfört tillfälligt uppdrag.         

8 §              Styrelsen beslutar om väckande och utförande av nationens talan vid domstol eller annan myndighet.    

9 §              Uppstår i något fall tvivel om tolkningen av nationens stadgar, reglementen eller författningar, gäller den tolkning som Inspektor, eller om Inspektor inte är närvarande, Förste Kurator företräder.       

10 §            Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas på två Landskap med minst två tredjedelar av de giltiga rösterna. Minst ett av Landskapen ska vara ordinarie och minst fyra veckor ska förflyta mellan dem.

Beslut om ändring träder i kraft tidigast då protokollsutdrag från andra Landskapet justerats. Besluten ska inom 48 timmar av justering anslås på nationens anslagstavla. Landskapet kan också besluta att ändringen ska träda i kraft vid en senare tidpunkt.

11 §            Beslut om ändring av eller tillägg till eller antagande av nytt reglemente beslutas av Nationsstyrelsen.      

                 

Kapitel 11 Landskapet           

1 §              Landskapet är nationens högsta beslutande organ.           

2§      Förste Kurator är Landskapets ordförande.

Andre Kurator är vice ordförande. Är dessa förhindrade att närvara utser Landskapet en mötesordförande inom sig.    

3 §              En sekreterare för protokoll över Landskapets förhandlingar. Protokollet ska justeras av två på Landskapet valda justeringspersoner. Senast två veckor efter Landskapet ska protokollet vara justerat och anslaget på nationens anslagstavla. Protokollet ska även skrivas under av mötets ordförande samt av Inspektor.

4 §              Ordinarie Landskap hålls i början och slutet av varje termin. Tidpunkten fastställs av Förste Kurator.       

5 §              Extra Landskap hålles då Förste Kurator finner detta nödvändigt.

Extra Landskap hålles också då motiverad skriftlig framställning av utskott eller minst femton röstberättigade Göteborgare inlämnats till Förste Kurator. Förste Kurator ska då inom tio kalenderdagar skicka ut kallelsen till extra Landskap, såvida inte Förste Kurator finner framställningen uppenbarligen strida mot dessa stadgar.               

6 §              Till ordinarie Landskap utfärdas kallelse till alla Göteborgare på lämpligt sätt samt på nationens anslagstavlor och hemsida. Kallelse ska vara Göteborgare tillhanda senast fjorton kalenderdagar före Landskapet och ska innehålla preliminär föredragningslista.                                                        

Till extra Landskap utfärdas kallelse som för ordinarie Landskap.              

7 §              Varje Göteborgare har yttranderätt och förslagsrätt. Röstberättigade är Göteborgare, som inte har förfallna skulder eller boklån. Andra bestämmelser i denna stadga kan innebära begränsningar i förslagsrätten.     

8 §              Göteborgare som önskar framlägga förslag på Landskap ska inlämna förslaget, skriftligen, till Förste Kurator. Förste Kurator ska snarast tillse att ärendet bereds på lämpligt sätt.              

9 §              Ärenden rörande stadgar, reglementen eller avtal med andra studentsammanslutningar ska beredas av styrelsen eller av styrelsen eller Landskap utsedd person eller kommitté. 


Stipendieförfattningar och val av Inspektor och Proinspektor ska beredas av seniorskollegiet.   

10 §            Landskapsbeslut i visst ärende får inte fattas utan vederbörlig

beredning, såvida inte ordföranden och minst två tredjedelar av              

de närvarande röstberättigade Göteborgare anser beslutet ändå kunna fattas.

11 §            Landskapet har rätt att adjungera utomstående personer. Sådan adjungering innefattar yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. Landskapet fattar beslut om adjungering med enkel majoritet. 

12 §            I ordningsfrågor kan Landskapet alltid fatta beslut utan föregående beredning. Som ordningsfrågor avses fråga om upptagande av ärende till föredragning, om bestämmande av propositionsordning, om avbrytande av förhandlingarna samt om  hur protokollet formuleras.

13 §            Alla för Landskapet relevanta handlingar ska hållas tillgängliga för Göteborgare senast fem dagar före Landskapet. Undantag gäller för kandidatlistan som ska hållas tillgänglig senast dagen innan Landskapet.

För digitalt Landskap, se kapitel 14 Digitalt Landskap.         

         

Kapitel 12 Om former för val på Landskap

1 §              Valbar och röstberättigad är varje Göteborgare som fullgjort sina skyldigheter gentemot nationen och inte förlorat sin rösträtt eller valbarhet. Dispens från dessa krav kan i enskilda fall beviljas genom beslut på Landskap..         

2 §              Röstning genom fullmakt är inte tillåten.   

3 §              Finns endast en kandidat, väljs denne med acklamation om inte röstberättigad Göteborgare begär sluten omröstning. Finns flera kandidater, ska valet förrättas med sluten omröstning. Val av Kurator, arvoderad Mästare Skattmästare, Inspektor eller Proinspektor förrättas alltid med sluten omröstning.        

4 §              Vid omröstning med slutna sedlar är röstsedel som är ovikt, eller utåtvikt ogiltig. Blanka röster redovisas med de övriga.

Valsedel innehållande för många namn, namn på icke föreslagen person eller tvetydigt namn är också ogiltig.            

Ordföranden avgör, tillsammans med rösträknarna, om valsedel är giltig eller ogiltig.       

Röstsedeln ska av den röstande personligen nedläggas i valurnan.          

5 §              Röstberättigad Göteborgare, som är förhindrad att närvara vid val, har rätt att till Förste Kurator inlämna eller insända röstsedel i förseglat kuvert, försett med namnteckning över den förseglade kanten. Bevis om betald terminsräkning samt legitimation ska uppvisas eller bifogas försändelsen.

Förrättas valet inte med sluten omröstning, lämnas sådan röstförsändelse utan avseende..

6 §              Rösträknarna är vid votering skyldiga att kontrollera att antalet avgivna röster inte överstiger antalet röstberättigade på Landskapet. Om så finnes vara fallet, ska ny omröstning anordnas varvid varje röstande avprickas mot röstlängden.

7 §              Val bereds av nationens valberedning om ej annat är stadgat.                  

Val av seniorer, ledamöter av valberedningen samt justeringspersoner och rösträknare sker dock utan föregående beredning.                 

8 §              Nationens valberedning upprättar för varje val en lista på alla kandidater till respektive ämbete. Endast de som är upptagna på valberedningens kandidatlista får ställa upp till val.                                 

                   Undantag från ovanstående regel kan göras om det vid Landskapet saknas kandidater till den post som ska tillsättas eller vid mycket väl motiverade fall. Göteborgare kan då besluta att förslag väcks på Landskapet och val förrättas. Sådant beslut fattas med enkel majoritet.

Undantag från ovanstående regel får inte göras vid val av:

Förste Kurator

Andre Kurator

Tredje Kurator

Arvoderad Mästare

Styrelseledamot

Bibliotekarie

Sekreterare

Hovmästare

Stipendiesekreterare

9 §              Vid val av ämbetsman är den vald, som erhåller mer än hälften av de giltiga rösterna, om inte annat föreskrivits av dessa stadgar.               

                   Uppnår ingen av kandidaterna denna röstövervikt, ska ny omröstning hållas, varvid den kandidat som i första omgången fick lägst röstetal inte deltar. Detta förfarande fortsätter till dess någon kandidat erhåller erforderlig majoritet. Om ingen kandidat trots detta förfarande lyckas erhålla erforderlig majoritet eller om alla kandidater erhåller lika röstetal, ska lotten avgöra. 

10 §            Lämnar ämbetsman sitt uppdrag före mandattidens slut, förrättas fyllnadsval för återstående del av mandattiden. Fyllnadsval kan förrättas på Landskap eller av styrelsen.  Fyllnadsval av Kurator eller arvoderad Mästare beslutas endast av Landskapet. I protokollet ska anges för vilken tid det fyllnadsvalda mandatet gäller.                 

Stadgad paragraf kan frångås om posten som ska fyllnadsväljas uppenbart saknar funktion. Beslut om icke utlyst fyllnadsval fattas av styrelsen.

11 §            Nominering och val av senior sker på följande sätt.

Senast fyrtioåtta timmar före Landskapet får fem Göteborgare gemensamt till Förste Kurator inlämna ett skriftligt motiverat förslag till val av senior. Val av senior sker på ordinarie Landskap. Omröstning av senior sker slutet. Den är vald, som erhåller minst två tredjedelar av de giltiga rösterna.

Erhålles ej denna röstövervikt förfaller frågan och varken förslag eller beslut tas till protokollet.   

         

Kapitel 13        Om former för val utanför landskap och beslut i sakfrågor         

1 §              Röstning genom fullmakt är inte tillåten.   

2 §              Val förrättas med öppen omröstning. Val förrättas med sluten omröstning när så begärs av vid valet röstberättigad person eller när det föreskrivs av dessa stadgar.                

3 §              Vid öppen omröstning har ordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning och lika röstetal skiljer lotten.

4 §              Vid omröstning med slutna sedlar är röstsedel som är ovikt eller utåtvikt ogiltig. Blanka röster redovisas med de övriga. Vid val är sedel som innehåller för många namn eller namn på icke föreslagen person eller tvetydigt namn också ogiltig. Ordföranden avgör, tillsammans med rösträknarna, om röstsedel är giltig eller ogiltig.

5 § Fyllnadsval får förrättas av styrelsen. Väljer styrelsen att utlysa fyllnadsval av post ska utlysning ske genom lämpliga kanaler samt på nationens anslagstavla en vecka före val.

Kapitel 14          Digitalt Landskap

1 §              Om synnerliga skäl föreligger, såsom en pandemi, kan Kuratelet fatta beslut om att hålla Landskap digitalt.

2 § Vid digitala Landskap kan undantag göras från kapitel 12 4§ samt kapitel 13 4§, till förmån för digital, sluten röstning. Vid digital, sluten omröstning är en röst ogiltig om den innehåller för många namn, tvetydigt namn eller namn på icke föreslagen person. Ordföranden avgör, tillsammans med rösträknarna, om digital röst är giltig eller ogiltig.

I övrigt gäller de som stadgas för Landskap även för Digitalt Landskap. 

Kapitel 15              Utskott och nämnder

1 §              Nationens permanenta utskott och nämnder är seniorskollegiet, kulturnämnden, valberedningen, stipendienämnden och PR-utskottet.        

2 §              Utskott och nämnd sammanträder på kallelse av ordföranden eller då Inspektor, Kurator eller halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till seniorskollegiet ska utfärdas senast sju dagar före sammanträdet och ska innehålla preliminär föredragningslista. Kallelse till övriga utskott och nämnder bör utfärdas senast sju dagar före sammanträdet.

3 §              Mindre viktiga ärenden får avgöras utan föregående beredning.

På förslag av utskottsmedlem kan utskottet besluta att hänskjuta viss fråga till avgörande på Landskap. Beslutar utskottet hänskjuta frågan till avgörande på Landskap, ska utskottet omedelbart besluta om frågan är av sådan vikt att extra Landskap bör sammankallas.            

4 §              Seniorskollegiet består av nationens, på Landskap valda, seniorer. Till de i staden boende seniorerna ska kallelse utfärdas på lämpligt sätt.   

Förste Kurator är kollegiets ordförande. En sekreterare för protokoll över dess förhandlingar. Kollegiet är beslutsmässigt då minst sju medlemmar är närvarande.        

Seniorskollegiet beslutar i stipendieärenden.  

Seniorskollegiet ska bereda alla ärenden rörande stipendieförfattningar.

Seniorskollegiet bereder val av Inspektor och Proinspektor.  

Seniorskollegiet avger på begäran av Inspektor, Landskap, utskott eller ämbetsman utlåtande i ärende rörande nationen. 

Deltagare i Seniorskollegiesammanträdet ska iaktta sekretess i känsliga ärenden såsom ärenden som rör ekonomi, personuppgifter eller konflikter. 

5 §              Kulturnämnden består av Kuratorerna, bibliotekarien, övriga berörda ämbetsmän enligt ämbetsreglementen. Utöver dem sitter fyra Göteborgare, i ett år, varav två väljs på Höstlandskapet och två på Vinterlandskapet. Bibliotekarie är ledamot i nämnden en termin efter avslutad ämbetsperiod.     

Bibliotekarien är nämndens ordförande och ansvarar för att protokoll förs över dess förhandlingar. Nämnden är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.     

Nämnden ska bedriva kulturverksamhet för att tillgodose Göteborgares musik-, konst-, teater- och litteraturintressen.

6 §              PR-utskottet består av Förste Kurator, ansvariga ämbetsmän samt  övriga berörda ämbetsmän enligt styrelsens beslut.        

PR-utskottet utser inom sig ordförande och sekreterare.  

PR-utskottet ska producera idéer och material i syfte att marknadsföra nationen såväl internt som externt samt ansvara för spridning av denna information. Utskottet kan även verka för att rekrytera sponsorer till nationens verksamheter. Beslut om sponsoravtal fattas av styrelsen eller enligt policy. 

7 §              Nationens valberedning består av Kuratorerna samt sju Göteborgare vilka väljes för ett kalenderår på Jullandskapet. Valberedningen ska till varje Landskap föreslå alla de kandidater de inte finner direkt olämpliga. Valberedningen utser inom sig ordförande och sekreterare.                              

Valberedningen ska bereda de val som Landskapet ska förrätta, såvida inte annat är särskilt stadgat. Det åligger valberedningen                                       

Att sammanställa ansökningar och nomineringar till utlysta poster i en kandidatlista som ska anslås senast dagen före Landskapet. 

8 §              Stipendienämnden består av Förste Kurator, Stipendiesekreterare samt Inspektor. Nämnden ska bereda de stipendieärenden som ska behandlas i seniorskollegiet. Närmare bestämmelser om stipendienämndens uppgifter finns i särskild arbetsordning.                   


Kapitel 16 Revision och ansvar

1 §              Nationens räkenskapsår omfattar perioden 1 juli – 30 juni.                    

2 §              Revision av Nationsstyrelsens förvaltning ska äga rum årligen före Vårlandskapet.

3 §              För revision av styrelsen väljer Landskapet för nästkommande verksamhetsår två revisorer samt två suppleanter på Vårlandskapet. Revisor kan endast den vara som råder över sig och sina tillgångar.

4 §              Siffergranskning av Skattmästares förvaltning utförs av från nationen oberoende revisor eller redovisningskonsult.

5 §              Avgår Skattmästare under löpande räkenskapsår eller anmäler Nationsstyrelsens samtliga valda ledamöter samtidigt sin avgång ska revision ske.

6 §              Nationsstyrelsen ska löpande granska Kuratorernas och Skattmästares förvaltning och verksamhet.

7 §              Ämbetsman som anförtrotts ansvar för vården av egendom är ersättningsskyldig för kostnader för nationen som vållats utan föreskrivet bemyndigande eller utöver anvisat anslag, såvida inte utbetalningen medgives av styrelsen eller dessa stadgar.

8 §              Anser Göteborgare, att Kurator inte uppfyller sina skyldigheter eller inte motsvarar nationens förtroende, ska han eller hon vända sig till Inspektor. Anser denna skäl därtill föreligga, ska hen sammankalla styrelsen för beslut. Styrelsen kan fatta beslut om disciplinära åtgärder (se kapitel 17)  och/eller suspendera Kurator från ämbetet. Vid det fall styrelsen beslutar att suspendera Kurator från ämbetet ska styrelsen besluta om vikarie för Kuratorn. Inspektor ska genast informera den suspenderade om beslutet. 

Därefter ska ärendet framläggas för nationen, som på Landskap beslutar om eventuell avsättning.

9 §              Anser Göteborgare, att Inspektor eller Proinspektor inte uppfyller sina skyldigheter eller inte motsvarar nationens förtroende, ska han eller hon vända sig till Förste Kurator. Anser denne skäl därtill föreligga, ska han eller hon sammankalla styrelsen för behandling av ärendet. Beslutar styrelsen, att åtgärd ska vidtas, ska Landskapet sammankallas. För beslut om att skilja Inspektor eller Proinspektor från ämbetet krävs två tredjedelar av de giltiga rösterna. Beslutet ska fattas med sluten omröstning.

10 §            Anser Göteborgare, att ämbetsman inte uppfyller sina skyldigheter eller förbrukat nationens förtroende, ska denne rapportera detta till Förste Kurator. Finner Förste Kurator skäl därtill föreligga, kan Förste Kurator vända sig till Inspektor som kan suspendera ämbetsmannen från utövandet av sin tjänst. Förste Kurator förordnar sedan, om Inspektor beslutar ingripa, en annan till tjänsten valbar Göteborgare till tillfällig vikarie. Oavsett Förste Kurator och Inspektors åtgärd ska alla rapporter ska framläggas för styrelsen, som beslutar om eventuell disciplinär åtgärd. Se kapitel 17. Disciplinära beslut. 

11 §          Vid det fall som ett utskott eller en kommitté fattar ett belut om utgift som överskridander dess befogenhet hålls samtliga, vid mötet närvarande, medlemmar i utskottet/kommittén ansvariga. Utskotts- eller kommittémedlem ansvarar också för förlust eller skada, som utskottet eller kommittén vållat nationen genom vårdslöshet eller försummelse, eller genom att utskottet eller kommittén underlåtit att fatta eller påfordra beslut i något ärende, vars behandling ålegat utskottet eller kommittén. De medlemmar, som varit närvarande vid beslutets fattande och inte avgivit reservation mot detta, är solidariskt ansvariga enligt första stycket.  

Kapitel 17              Disciplinära beslut

 

1 §              Göteborgare, som har förfallna skulder eller förfallet boklån, saknar rösträtt så länge detta förhållande består. Göteborgare, som inte betalar skulden inom ett år efter förfallodagen eller som inte följer en avtalad avbetalningsplan ska uteslutas ur nationen till dess detta sker.      

2 §              Göteborgare, vars uppförande ger anledning till allvarlig anmärkning, bör tillrättavisas av Förste Kurator eller Inspektor.  

                   Vägrar den felande att rätta sig efter Förste Kurators eller Inspektors anvisningar, eller är förseelsen av synnerligen allvarlig art, bör Förste Kurator anmäla detta till styrelsen. Styrelsen ska höra den felande och kan besluta att tilldela personen en varning eller låta saken bero. Om personen inte rättar sig kan styrelsen inleda ärende om uteslutning, se kapitel 17, 5§.   

3 §              Har disciplinärende enligt detta kapitel framlagts på Landskap kan nationen besluta om varning eller att låta saken bero. Med minst två tredjedelar av de giltiga rösterna kan nationen också besluta att den felande ska uteslutas under viss tid, under återstoden av innevarande termin, eller tills vidare. Beslut i ärende enligt denna paragraf fattas genom sluten omröstning.

4 §              Har Göteborgare enligt bestämmelserna i detta kapitel uteslutits ur nationen, ska av Kuratorerna undertecknat meddelande tillställas Inspektor och styrelsen, seniorskollegiet samt meddela Kuratorskonventet.         

5§ Vid det fall en Göteborgare kan anses ha skadat Nationen eller dess medlemmar så allvarligt att styrelsen anser att personen har förbrukat sitt förtroende att vara medlem i nationen, kan styrelsen fatta beslut om att utesluta personen. Beslut om uteslutning fattas med tre fjärdedelars majoritet av de angivna och godkända rösterna. Beslut om uteslutning kan överklagas på nästkommande Landskap. Den som vill överklaga ett uteslutningsbeslut måste göra så skriftligen till Förste Kurator senast 7 kalenderdagar efter att personen skriftligen informerats om beslutet. Personen ska sedan inkomma med skriftlig motivering till Förste Kurator senast 7 kalenderdagar före Landskapet. Om överklagande som uppfyller ovanstående kriterier inkommit åligger det Förste Kurator att lägga fram denna till Landskapet i enlighet med jämlikhetspolicyn. För att godkänna överklagan krävs tre fjärdedelars majoritet av de angivna och godkända rösterna.

 Kapitel 18 Nationens upplösning 

1 § Göteborgs Nation får ej upplösas. 

Kapitel 19 Definitioner         

1 §              Med halvår avses i dessa stadgar tiden 1/1 – 30/6 resp. 1/7 – 31/12.       

Med vår- och hösttermin avses de tider som definieras av Uppsala Universitet.            

Med sommaruppehåll menas tiden mellan vår- och hösttermin som definieras av Uppsala Universitet.

Med verksamhetsår avses kalenderår.       

Med Kuratel avses samtliga kuratorer samt heltidsarvoderade Mästare av Göteborgs Nation. 

                   Med Höstlandskap avses höstterminens första ordinarie Landskap.           

                   Med Jullandskap avses höstterminens sista ordinarie Landskap.                

                   Med Vinterlandskap avses vårterminens första ordinarie Landskap.           

                   Med Vårlandskap avses vårterminens sista ordinarie Landskap.

Med Göteborgare avses varje person som är medlem i Göteborgs Nation.

Med räkenskapsår menas 1/1 – 31/12 för fastighetsskattmästarens förvaltning och 1/7 – 30/6 för övrig verksamhet.     

                   Med reglemente avses en skriftlig ämbetsinstruktion fastställd av Nationsstyrelsen.                                

                   Med arbetsordning avses en skriftlig instruktion för utskott eller kommitté, fastställd av   Nationsstyrelsen.