Stadgar

STADGAR FÖR GÖTEBORGS NATION

Antagna på Landskap den 9 september 2013

Ändrade på landskap 11 maj 2015
Ändrade på landskap 7 december 2015
Ändrade på landskap 17 april 2016

Ändrade på landskap 6 maj 2019

Kapitel 1           Allmänna stadganden             

1 §                  Göteborgs Nation i Uppsala är en studentsammanslutning bildad på grundval av gemensam härkomst från Göteborgs stift –landskapen Halland och Bohuslän samt Göteborgs stad. Nationen är partipolitiskt och religiöst obunden och är öppen för inträde för varje student som antingen är antagen vid Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Johannelunds Teologiska Högskola, eller Newmaninstitutet.

2 §                  Nationens ändamål är att bidra till medlemmarnas personliga utveckling, främja deras studier och bereda dem social trevnad och gemenskap. Vidare skall nationen verka för att stärka sambandet med hembygden och uppfylla de krav som ställs på dess verksamhet enligt lagar och författningar. Nationen samarbetar med de andra studentnationerna i Uppsala inom kuratorskonventet och strävar efter att följa kuratorskonventets riktlinjer.

3 §                  Nationens författningar består av stadgar, policydokument, reglementen och arbetsordningar. Vid konflikt sinsemellan äger de företräde i ovannämnd ordning.

4 §                  Nationens medlemmar benämns Göteborgare, vilka indelas i recentiorer, juniorer och seniorer.

5 §                  Nationen skall ha en inspektor.

Nationen kan, om landskapet finner det lämpligt, även ha en proinspektor.

6 §                  Nationens högsta beslutande organ är landskapet, vilket består av samtliga Göteborgare.

Kapitel 2           Om inspektor 

1 §                  Inspektor skall väljas bland Uppsala universitets eller Sveriges Lantbruksuniversitets professorer, docenter eller lektorer.

2 §                  Val av inspektor sker på ordinarie landskap, efter förslag av seniorskollegiet, för en period av fem år.

3 §                  Vald till inspektor blir den som erhåller minst tre fjärdedelar av avgivna och godkända röster. Erhålles ej denna röstövervikt förfaller frågan och varken förslag eller beslut tas till protokollet. Valet sker med sluten omröstning.

4 §                  Inspektors uppgifter är att stödja och ägna uppmärksamhet åt nationens verksamhet, samt vad i övrigt framgår av nationens regelverk.

Inspektor äger rätt att delta i överläggningar inom nationens alla organ och där väcka förslag men ej delta i besluten.

5 §                  Inspektor blir hedersledamot vid tillträdet.

6 §                  Nationen kan ha en proinspektor då inspektor är förhindrad att utöva sitt ämbete. Nationen kan också, om landskapet finner det lämpligt, ha en proinspektor parallellt med inspektor.

Val av proinspektor sker på ordinarie landskap, efter förslag av seniorskollegiet, för en bestämd tid, dock högst fem år.

Bestämmelserna i detta kapitel 1 och 3-5 §§ tillämpas även för proinspektor.

Kapitel 3           Om hedersledamöter              

1 §                  Till hedersledamot kan kallas person av utmärkt vetenskapligt, konstnärligt eller medborgerligt anseende, i synnerhet sådan, som gjort sig förtjänt om nationen.

2 §                  Kallelse av hedersledamot beslutas på ordinarie landskap på förslag av seniorskollegiet.

3 §                  Kallad till hedersledamot blir den som erhåller minst tre fjärdedelar av avgivna och godkända röster. Erhålles inte denna röstövervikt förfaller frågan och varken förslag eller beslut tas till protokollet. Valet sker med sluten omröstning.

4 §                  Hedersledamot skall installeras inom två år från valet. Om så inte sker förfaller kallelsen till hedersledamot, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Frågan om synnerliga skäl föreligger avgörs av seniorskollegiet i samråd med inspektor.

5 §                  Hedersledamot har rätt att närvara vid landskap men ej att delta i dess beslut. Göteborgare som kallas till hedersledamot behåller dock sina rättigheter som Göteborgare.

Kapitel 4           Om inskrivning i och utträde ur nationen    

1 §                  Nationen är öppen för inträde för varje student som antingen är antagen vid Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Johannelunds Teologiska Högskola eller Newmaninstitutet.

2 §                  Dispens från kraven i 1 § kan i enskilda fall beviljas genom beslut av förste kurator. Förste kurator skall meddela styrelsen när beslut tagits angående dispens.

3 §                  För den som skrivs in i nationen skall erforderliga uppgifter införas i medlemsregister, samt eventuellt i inskrivningsmatrikeln.

4 §                  Göteborgare som vill utträda ur nationen, skall anmäla detta till förste kurator. Erlagd nationsavgift återbetalas inte.

Göteborgare, som inte betalat fastställd terminsavgift under en termin anses utträdd från och med dagen efter sista betalningsdag den andra terminen.

Kapitel 5           Om Göteborgares indelning                            

1 §                  Göteborgare indelas i recentiorer, juniorer och seniorer.

2 §                  Recentior blir den, som skrivs in i nationen. Junior blir den, som under en termin varit inskriven i nationen.

3 §                  Till senior kan väljas varje myndig, röstberättigad junior som varit medlem av nationen under minst fyra terminer. Till senior bör väljas Göteborgare, vilken kan antas på ett värdigt sätt fylla en seniors uppgifter och företrädesvis den, som gjort sig om nationen förtjänt eller kan uppvisa goda vetenskapliga meriter. Till kurator, bibliotekarie, sekreterare eller skattmästare vald Göteborgare är senior från och med dagen för sitt val.

Kapitel 6           Om Göteborgares rättigheter och skyldigheter                   

1 §                  Under förutsättning att stadgad terminsavgift betalats, har varje Göteborgare rätt att ta del av nationens överläggningar och beslut, att erhålla lån ur nationens lånefonder i mån av tillgång och i enlighet med gällande reglementen, att söka och erhålla stipendier ur av nationen förvaltade stipendie-fonder, att delta i av nationen anordnade aktiviteter samt att i övrigt åtnjuta de rättigheter och förmåner, som medges av dessa stadgar.

2 §                  Göteborgare äger rätt att vid landskap delta i överläggningar och beslut samt att väcka förslag rörande nationens angelägenheter.

3 §                  Göteborgare äger rätt att ta del av nationens och dess organs samtliga protokoll, nationens räkenskaper och övriga handlingar med undantag av de deklarationer och konfidentiella upplysningar som inkommit i samband med behandlingen av låne-och stipendieärenden och behandling av ärenden rörande enskild person.

Göteborgare äger rätt att erhålla närvarointyg, skuldfrihetsintyg och andra intyg, som nationen har rätt att utfärda.

4 §                  Göteborgare äger rätt att hos inspektor överklaga val eller beslut, som strider mot dessa stadgar eller nationens reglementen och författningar. Beträffande valfrågor skall överklagandet vara inspektor eller förste kurator tillhanda senast klockan tolv den femte dagen efter valets förrättande. Beträffande övriga beslut skall överklagandet vara inspektor eller förste kurator tillhanda senast klockan tolv den femte dagen efter beslutets offentliggörande i justerat protokoll.

Inspektor skall höra styrelsen. Finner inspektor överklagandet befogat, skall han eller hon förklara valet eller beslutet upphävt.

5 §                  Göteborgare är skyldig att betala terminsavgift till nationen. Avgiftens storlek beslutas på förslag av styrelsen på vårlandskapetför nästkommande räkenskapsår.

6 §                  Terminsavgiften får uppgå till högst en procent av under innevarande termin gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ i socialförsäkringsbalken.

7 §                  Göteborgare som inte inom föreskriven tid betalat sina skulder till nationen förlorar sin rösträtt och valbarhet, sin rätt att vid landskap väcka förslag, sin rätt att ta lån ur nationens kassor och bibliotek samt rätten att uppbära stipendier. Rättigheterna återställs när skulderna betalats.

8 §                  Göteborgare är skyldig att närvara vid landskap.

Intyg om skuldfrihet mot nationen utfärdas av ansvarig kurator. Sådana intyg utfärdas inte till den som har förfallen skuld eller förfallna boklån.

AVDELNING II NATIONENS ORGANISATION                             

Kapitel 7 Nationsstyrelsen

1§                   Nationsstyrelsen är ansvarig inför landskapet.

2§                   Nationsstyrelsen består av Förste kurator som sammankallande, övriga kuratorer inspektor, proinspektor, skattmästarna samt därutöver sex ledamöter. Inspektor och proinspektor har endast yttrande-och förslagsrätt. Styrelsen väljer inom sig en mötesordförande.

3§                   Av nationsstyrelsens icke självskrivna ledamöter väljes tre på vårlandskapet för en mandatperiod om två år. De valda tillträder sina befattningar den 1 juli.

4§                   Nationsstyrelsen leder nationens verksamhet inom nationens stadgar och landskapets beslut. Mellan landskapen är nationsstyrelsen nationens högsta beslutande organ med de inskränkningar som i övrigt framgår av dessa stadgar.

5§                   Nationsstyrelsen skall, i den mån ej annat stadgar:

styra nationens verksamhet,

ha insyn över nationens kassor och tillse att nationens räkenskaper

bokförs,

bereda ärenden av större vikt som skall behandlas av landskapet,

inför landskapet väcka de förslag den finner påkallade,

verkställa av landskapet fattade beslut eller tillse att dessa beslut

verkställes,

avgöra sådan ekonomisk fråga som avviker från fastställd budget till ett belopp motsvarande ett basbelopp,

anställa och entlediga ämbetsmän,

ansvara för att nationens tomter, byggnader och övrig egendom liksom de under nationens vård stående gravarna, väl vårdas och bibehålles i vederbörligt skick,

vara valberedningen behjälplig vid beredning av val till skattmästare,

avge årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Årsredovisning skall avges vid den tidpunkt som krävs för att reviderad årsredovisning skall kunna behandlas vid jullandskapet,

föreslå landskapet val av skattmästare,

utse ansvarig utgivare för nationstidningen,

inför jullandskapet avlägga  verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

6§                   Vid behandling av ärende då Göteborgares enskilda förhållanden förekommit skall tystnadsplikt beaktas av styrelsens medlemmar. Nationsstyrelsens ordförande skall dock på begäran lämna berörd Göteborgare upplysningar om de skäl som legat till grund för nationsstyrelsens beslut. Ordföranden skall vid varje sammanträde, där ny medlem tager plats i nationsstyrelsen, i samband med öppnandet erinra om denna tystnadsplikt.

7§                   Omröstning i nationsstyrelsen sker öppet. Val skall dock förrättas med slutna sedlar då någon i styrelsen så begär. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock att vid val sker avgörandet genom lottning

8§                   Nationsstyrelsen är beslutsmässig då förutom ordföranden eller vice ordförande minst fem ledamöter är närvarande.

Kapitel 8 Nationens ledning 

1§                   Vid nationen finns förste kurator, skattmästare för fastighetsförvaltningen, skattmästare för bostadsstiftelsen och stipendieförvaltningen samt ytterligare kuratorer enligt landskapets beslut. Kuratorer blir seniorer för tidpunkten för respektive val.

2 §                  Till kurator väljs myndig, röstberättigad Göteborgare som vid tillträdet varit medlem och ämbetsman av nationen i minst tre terminer. Sökande som ensam ställer upp i ett val, måste vid val erhålla kvalificerad majoritet –tre fjärdedelar av rösterna. Sökande skall före landskapet träffa valberedningen för utfrågning och genomgång av bland annat arbetserfarenhet och studietakt. Om ingen kandidat föreligger som uppfyller kraven kan landskapet göra undantag från kraven.

3 §                  Kuratorerna och skattmästarna erhåller arvoden vilka fastställes på landskap på förslag av styrelsen.

4 §                  Förste kurator väljes för kalenderår på höstlandskapet och är nationens främsta representant.

Förste kurators huvudsakliga åligganden är

att representera nationen och föra dess talan

att vinnlägga sig om den enskilda nationsmedlemmens bästa

att sammankalla landskapet, nationsstyrelsen och seniorskollegiet, leda deras

förhandlingar samt tillse att de ärenden som skall behandlas på

landskapet, styrelsen och i seniorskollegiet, i förekommande fall, får den beredning de kan behöva,

att förvalta nationens protokoll, medlemsregister, matrikel med index, sigill, stämplar, korrespondens,

att tillse att nationens stadgar, policydokument, reglementariska föreskrifter och arbetsordningar samt Uppsala universitets och andra myndigheters beslut rörande nationen efterlevs

att verkställa av nationen och dess organ fattade beslut, om inte verkställigheten för visst beslut uppdragits åt annan

samt att vara ansvarig utgivare för nationens hemsida.

Förste kurator blir senior vid tidpunkten för sitt val.

Förste kurator tillträder den 1 januari.

För förvaltningen av förste kurators ämbete gäller särskilt reglemente.

5§                     Om övriga kuratorer står att läsa i särskilt reglemente.

Styrelsen fastställer reglemente för öviga, av landskapet tillsatta, kuratorer.

6 §                  Skattmästare väljes för en period av fyra räkenskapsår på

vårlandskap. Person, som kandiderar skall vara föreslagen av styrelsen. Till skattmästare väljs myndig och ej i konkurs försatt person som är väl insatt i ekonomiska angelägenheter och väl förtrogen med Göteborgs Nation.

Skattmästarnas huvudsakliga åligganden, i den mån det ej anförtros åt annan, är:

att i samråd med fastighetsnämnden förvalta nationens fasta

egendom samt dess inventarier, kassor och fonder

att föra räkenskapsböcker över sin förvaltning

att utbetala i sin budget anvisade anslag

att senast tre månader efter räkenskapsårets utgång överlämna

räkenskapshandlingarna till revision

att verkställa nationens och nationsstyrelsens beslut rörande skattmästarnas förvaltning       .

För förvaltningen av skattmästarnas ämbeten gäller särskilda reglementen.

7 §                  Är kurator förhindrad under längre tid att utöva sitt ämbete skall styrelsen utse annan röstberättigad, myndig och valbar landsman som skall sköta ämbetet.

Kapitel 9           Nationens övriga ämbetsmän                           

1 §        Landskapet beslutar på förslag av valberedningen om tillsättning av bibliotekarie samt nationens övriga poster.

2 §                  Styrelsen fastställer reglemente för ämbetsmännen.

3 §        Bibliotekarien väljes för räkenskapsår på vårlandskapet och skall handha vården av nationens bibliotek och svara för nationens kulturverksamhet, samt ansvara för nationens arkiv. Det åligger bibliotekarien

att verkställa nationens beslut rörande biblioteks- och kulturverksamheten;

att sköta utlåningen ur nationens bibliotek och arkiv

att sammankalla kulturnämnden och vara dess ordförande

samt att i övrigt leda nationens kulturverksamhet.

Bibliotekarien blir senior vid tidpunkten för sitt val.

Bibliotekarien är ledamot av PR-utskottet

Om bibliotekariens uppgifter finns närmare bestämmelser i särskilt reglemente.

Kapitel 10 Om behörighet     

1 §                  Nationens beslutanderätt utövas i första hand av landskapet, i andra hand av styrelsen och i tredje hand av nationsledningen.

2 §                  Förste kurator, skattmästaren och annan ansvarig kurator får var och en ingå avtal och teckna nationens firma efter beslut av styrelsen.

3 §                  Skattmästaren för fastighetsförvaltningen beslutar i samråd med styrelsen om inkomster och utgifter för förvaltning av nationens fastigheter och inventarier, om placering av nationens fonder samt om anställning av personal för förvaltningsrelaterade uppgifter.

4 §                  Budgeten för nationens förvaltning under nästkommande räkenskapsår fastställs på förslag av nationsstyrelsen på vårlandskapet.

Budgeten för fastighetsskattmästarens förvaltning under nästkommande räkenskapsår fastställs på förslag av nationsstyrelsen på jullandskapet.

5 §                  Ansvarig kurator och skattmästaren för fastighetsförvaltningen får inte överskrida utgiftsanslag i fastställd budget utan styrelsens medgivande. Avsevärda utgifter utöver fastställd budget beslutas på landskap.

Utan hinder av fastställd budget får ansvarig kurator eller skattmästaren för fastighetsförvaltningen göra utgift, som åvilar nationen enligt lag eller förordning eller myndighets påbud.

Utan hinder av fastställd budget får dessutom nationsstyrelsen, skattmästaren för fastighetsförvaltningen eller kuratelet besluta om utgift för åtgärd, som inte utan allvarlig skada kan uppskjutas.

6 §                  Fordran som nationen har på landsman kan avskrivas efter beslut av styrelsen, om fordran inte uppgår till mer än en fjärdedel av innevarande års prisbasbelopp. Avskrivning av större fordringar beslutas av landskap efter förslag av styrelsen.

7 §                  Ämbetsmännens arvoden och förmåner fastställs på förslag av styrelsen på höstlandskapet för innevarande räkenskapsår.

Styrelsen kan besluta om särskilt arvode åt landsman som utfört tillfälligt uppdrag.

8 §                  Styrelsen beslutar om väckande och utförande av nationens talan vid domstol eller annan myndighet.

9 §                  Uppstår i något fall tvivel om tolkningen av nationens stadgar, reglementen eller författningar, bestämmer inspektor eller, om inspektor inte är närvarande, förste kurator vad som i det fallet skall anses gälla.

10 §                Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas på två landskap med minst två tredjedelar av de giltiga rösterna. Minst ett av landskapen skall vara ordinarie och minst fyra veckor skall förflyta mellan dem. Lag eller förordning kan föreskriva att stadgeändring måste underkastas myndighets prövning för att bli giltig.

Beslut om ändring träder i kraft tidigast då protokollsutdrag från andra landskapet justerats och, i förekommande fall, meddelande om myndighets godkännande inkommit till nationen. Besluten skall genast anslås på nationens anslagstavla. Landskapet kan också besluta att ändringen skall träda i kraft vid en senare tidpunkt.

11 §                Beslut om ändring av eller tillägg till eller antagande av nytt reglemente beslutas av nationsstyrelsen.

Kapitel 11         Landskapet      

1 §                  Landskapet är nationens högsta beslutande organ.

2§          Förste kurator är landskapets ordförande.

Landskapet väljer förste och andre vice ordförande. Är dessa förhindrade att närvara utser landskapet en mötesordförande inom sig.

3 §                  En sekreterare för protokoll över landskapets förhandlingar. Protokollet skall justeras av två på landskapet valda justeringspersoner. Senast två veckor efter landskapet skall protokollet vara justerat och anslaget på nationens anslagstavla. Protokollet skall även skrivas under av mötets ordförande samt av inspektor.

4 §                  Ordinarie landskap hålls i början och slutet av varje termin. Tidpunkten fastställs av förste kurator.

5 §                  Extra landskap hålles då Förste kurator finner detta nödvändigt.

Extra landskap hålles också då motiverad skriftlig framställning av utskott eller minst femton röstberättigade Göteborgare inlämnats till Förste kurator. Förste kurator ska då inom tio dagar kalla nationen till extra landskap, såvida inte Förste kurator finner framställningen uppenbarligen strida mot dessa stadgar.

6 §                  Till ordinarie landskap utfärdas kallelse till alla Göteborgare på lämpligt sätt samt på nationens anslagstavlor och hemsida. Kallelse skall vara Göteborgare tillhanda senast sju dagar före landskapet och skall innehålla preliminär föredragningslista.

Till extra landskap utfärdas kallelse som för ordinarie landskap.

7 §                  Varje Göteborgare har yttranderätt och förslagsrätt. Röstberättigade är Göteborgare, som inte har förfallna skulder eller boklån. Andra bestämmelser i denna stadga kan innebära begränsningar i förslagsrätten.

8 §                  Göteborgare, som önskar framlägga förslag på landskap skall inlämna förslaget, skriftligen avfattat, till Förste kurator. Förste kurator skall då snarast tillse att ärendet bereds på lämpligt sätt.

9 §                  Ärenden rörande stadgar, reglementen, avtal med andra studerandesammanslutningar eller stipendieförfattningar skall beredas av styrelsen respektive seniorskollegiet.

Förslag rörande nationens ekonomi skall beredas av styrelsen.

Förslag rörande nationens bibliotek eller arkiv eller kulturverksamhet skall beredas av kulturnämnden.

Förslag rörande klubb- och festverksamheten skall beredas av kuratelet.

Förslag rörande nationens marknadsföring skall beredas av PR-utskottet

Förslag rörande nationens sponsring skall beredas av styrelsen.

Valärenden skall beredas av nationens valberedning, om inte annat är särskilt stadgat.

Landskapet kan också utse kommitté för att bereda ett ärende.

10 §                Landskapsbeslut i visst ärende får inte fattas utan vederbörlig

beredning, såvida inte ordföranden och minst två tredjedelar av

de närvarande röstberättigade landsmännen anser beslutet ändå kunna fattas.

11 §                Landskapet äger adjungera namngiven utomstående. Sådan adjungering innefattar rätt att yttra sig men inte att delta i beslut. Landskapet fattar beslut om adjungering med enkel majoritet.

12 §                I ordningsfrågor kan landskapet alltid fatta beslut utan föregående

beredning. Som ordningsfrågor avses fråga om upptagande av ärende till föredragning, om bestämmande av propositionsordning, om avbrytande av förhandlingarna samt om protokollets avfattning.

13 §                Alla för landskapet relevanta handlingar skall hållas tillgängliga för Göteborgare senast fem dagar före landskapet. Undantag gäller för kandidatlistan som skall hållas tillgänglig senast dagen innan landskapet.

Kapitel 12         Om former för val på landskap                         

1 §                  Valbar och röstberättigad är varje Göteborgare som fullgjort sina skyldigheter gentemot nationen och inte förlorat sin rösträtt eller valbarhet. Dispens från dessa krav kan i enskilda fall beviljas genom beslut på landskap..

2 §                  Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

3 §                  Finns endast en kandidat, väljs denne med acklamation om inte röstberättigad Göteborgare begär sluten omröstning. Finns flera kandidater, skall valet förrättas med sluten omröstning. Val av kurator, skattmästare, inspektor eller proinspektor förrättas alltid med sluten omröstning.

4 §                  Vid omröstning med slutna sedlar är röstsedel som är ovikt, vikt mer än en gång eller utåtvikt ogiltig. Blanka röster redovisas med de övriga.

Valsedel innehållande för många namn eller namn på icke föreslagen person eller tvetydigt namn också ogiltig.

Ordföranden avgör, tillsammans med rösträknarna, om valsedel är giltig eller ogiltig.

Röstsedeln skall av den röstande personligen nedläggas i valurnan.

5 §                  Röstberättigad Göteborgare, som är förhindrad att närvara vid val, har rätt att till Förste kurator inlämna eller insända röstsedel i förseglat kuvert, försett med namnteckning över den förseglade kanten. Bevis om betald terminsräkning samt legitimation skall uppvisas eller bifogas försändelsen.

Förrättas valet inte med sluten omröstning, lämnas sådan röstförsändelse utan avseende..

6 §                  Rösträknarna är vid votering skyldiga att kontrollera att antalet avgivna röster inte överstiger antalet röstberättigade på landskapet. Om så finnes vara fallet, skall ny omröstning anordnas varvid varje röstande avprickas mot röstlängden.

7 §                  Val bereds av nationens valberedning om ej annat är stadgat.

Val av seniorer, ledamöter av valberedningen samt justeringspersoner och rösträknare sker dock utan föregående beredning.

8 §                  Nationens valberedning upprättar för varje val en lista på alla kandidater till respektive ämbete. Endast de som är upptagna på valberedningens kandidatlista får ställa upp till val.

Undantag från ovanstående regel kan göras om det vid landskapet saknas kandidater till den post som skall tillsättas eller vid mycket väl motiverade fall. Göteborgare kan då besluta att förslag väcks på landskapet och val förrättas. Sådant beslut fattas med enkel majoritet.

Undantag från ovanstående regel får inte göras vid ämbetena:

Förste kurator

Andre kurator

Tredje kurator

Bibliotekarie

Sekreterare

Hovmästare

9 §                  Vid val av ämbetsman är den vald, som erhåller mer än hälften av de giltiga rösterna, om inte annat föreskrivits av dessa stadgar.

Uppnår ingen av kandidaterna denna röstövervikt, skall ny omröstning hållas, varvid den kandidat som i första omgången fick lägst röstetal inte deltar. Detta förfarande fortsätter till dess någon kandidat erhåller erforderlig majoritet. Om ingen kandidat trots detta förfarande lyckas erhålla erforderlig majoritet eller om alla kandidater erhåller lika röstetal, skall lotten avgöra.

10 §                Lämnar ämbetsman sitt uppdrag före mandattidens slut, förrättas fyllnadsval för återstående del av mandattiden. Fyllnadsval kan förrättas på landskap. I protokollet skall anges för vilken tid det fyllnadsvalda mandatet gäller.

11 §                Nominering och val av senior sker på följande sätt.

Senast fyrtioåtta timmar före landskapet får fem Göteborgare gemensamt till Förste kurator inlämna ett skriftligt motiverat förslag till val av senior. Förste kurator skall därefter omedelbart anslå förslaget på nationens anslagstavla. Val av senior sker på ordinarie landskap. För varje föreslagen sker särskild omröstning med slutna sedlar. Den är vald, som erhåller minst två tredjedelar av de giltiga rösterna.

Erhålles ej denna röstövervikt förfaller frågan och varken förslag eller beslut tas till protokollet.

Kapitel 13         Om former för val utanför landskap och beslut i sakfrågor

1 §                  Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

2 §                  Val förrättas med öppen omröstning. Val förrättas med sluten omröstning när så begärs av vid valet röstberättigad person eller när det föreskrivs av dessa stadgar.

3 §                  Vid öppen omröstning har ordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning och lika röstetal skiljer lotten.

4 §                  Vid omröstning med slutna sedlar är röstsedel som är ovikt, vikt mer än en gång eller utåtvikt ogiltig. Blanka röster redovisas med de övriga. Vid val är sedel som innehåller för många namn eller namn på icke föreslagen person eller tvetydigt namn också ogiltig. Ordföranden avgör, tillsammans med rösträknarna, om röstsedel är giltig eller ogiltig.

Kapitel 14         Utskott och nämnder

1 §                  Nationens permanenta utskott och nämnder är seniorskollegiet, kulturnämnden, valberedningen, stipendienämnden och PR-utskottet.

2 §                  Utskott och nämnd sammanträder på kallelse av ordföranden eller då inspektor, kurator eller halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till seniorskollegiet skall utfärdas senast sju dagar före sammanträdet och skall innehålla preliminär föredragningslista. Kallelse till övriga utskott och nämnder bör utfärdas senast sju dagar för sammanträdet.

3 §                  Mindre viktiga ärenden får avgöras utan föregående beredning.

På förslag av utskottsmedlem kan utskottet besluta att hänskjuta viss fråga till avgörande på landskap. Beslutar utskottet hänskjuta frågan till avgörande på landskap, skall utskottet omedelbart besluta om frågan är av sådan vikt att extra landskap bör sammankallas.

4 §                  Seniorskollegiet består av nationens i staden närvarande seniorer. Till de i staden boende seniorerna skall kallelse utfärdas. Kallelsen skall dessutom finnas på nationens hemsida.

Förste kurator är kollegiets ordförande. En sekreterare för protokoll över dess förhandlingar. Kollegiet är beslutsmässigt då minst sju medlemmar är närvarande.

Seniorskollegiet beslutar i stipendieärenden.

Seniorskollegiet skall bereda alla ärenden rörande stipendieförfattningar.

Seniorskollegiet bereder val av inspektor och proinspektor.

Seniorskollegiet avger på begäran av inspektor, landskap, utskott eller ämbetsman utlåtande i ärende rörande nationen. Om kollegiets befattning med ärenden rörande disciplinfrågor och stipendier är särskilt stadgat.

Deltagare i seniorskollegiesammanträde får inte omtala vad som förevarit i ärende av grannlaga natur.

5 §                  Kulturnämnden består av kuratorerna, bibliotekarien, övriga berörda ämbetsmän enligt ämbetsreglementen och fyra landsmän, som sitter ett år, varav två väljs på höstlandskapet och två på vinterlandskapet. Bibliotekarie är ledamot i nämnden två terminer efter avslutad ämbetsperiod.

Bibliotekarien är nämndens ordförande och ansvarar för att protokoll förs över dess förhandlingar. Nämnden är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.

Nämnden skall bedriva kulturverksamhet för att tillgodose Göteborgares musik-, konst-, teater-och litteraturintressen..

6 §                  PR-utskottet består av kuratorerna, ansvariga ämbetsmän samt  övriga berörda ämbetsmän enligt styrelsens beslut.

PR-utskottet utser inom sig ordförande och sekreterare.

PR-utskottet skall producera idéer och material i syfte att marknadsföra nationen såväl internt som externt samt ansvara för spridning av denna information. Utskottet kan även verka för att rekrytera sponsorer till nationens verksamheter.

7 §                  Nationens valberedning består av kuratorerna samt sju Göteborgare vilka väljes för ett kalenderår på jullandskapet. Valberedningen ska till varje landskap föreslå de kandidater de finner lämpliga till var post.Valberedningen utser inom sig ordförande och sekreterare.

Valberedningen skall bereda de val som landskapet ska förrätta, såvida inte annat är särskilt stadgat. Det åligger valberedningen

Att sammanställa ansökningar och nomineringar till utlysta poster i en kandidatlista som skall anslås senast dagen före landskapet.

8 §                  Stipendienämnden består av förste kurator, en sekreterare, inspektor och två av seniorskollegiet utsedda ledamöter. Nämnden skall bereda de stipendieärenden som skall behandlas i seniorskollegiet. Närmare bestämmelser om stipendienämndens uppgifter finns i särskild arbetsordning.

Kapitel 15         Revision och ansvar                  

1 §                  Nationens räkenskapsår omfattar ett kalenderår. För klubb- och kulturverksamhet tillämpas brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni.

2 §                  Revision av nationsstyrelsens förvaltning skall äga rum årligen före vårlandskapet.

3 §                  För revision av styrelsen väljes vårlandskapet för nästkommande räkenskapsår två revisorer samt två suppleanter. Revisor kan endast den vara som råder över sig och sina tillgångar.

4 §                  Siffergranskning av skattmästares förvaltning utförs av från nationen oberoende revisor eller redovisningskonsult.

5 §                  Avgår skattmästare under löpande räkenskapsår eller anmäler nationsstyrelsens samtliga valda ledamöter samtidigt sin avgång skall revision ske.

6 §                  Nationsstyrelsen skall minst en gång per termin granska kuratorernas och
skattmästares löpande förvaltning och verksamhet.

7 §                  Ämbetsman är ansvarig får vården av egendom, som anförtrotts honom eller henne, och är ersättningsskyldig för kostnader för nationen som vållats utan föreskrivet bemyndigande eller utöver anvisat anslag, såvida inte utbetalningen medgives av styrelsen eller dessa stadgar.

8 §                  Anser Göteborgare, att kurator inte uppfyller sina skyldigheter eller inte motsvarar nationens förtroende, skall han eller hon vända sig till inspektor. Anser denna skäl därtill föreligga, skall han eller hon sammankalla styrelsen för behandling av ärendet. Beslutar styrelsen, att åtgärd skall vidtagas, skall inspektor genast suspendera kuratorn från utövandet av ämbetet och förordna en annan Göteborgare till vikarie. Vidare skall styrelsen samlas för beslut i ärendet.

Därefter skall ärendet framläggas för nationen, som på landskap beslutar om eventuell avsättning.

9 §                  Anser Göteborgare, att inspektor eller proinspektor inte uppfyller sina skyldigheter eller inte motsvarar nationens förtroende, skall han eller hon vända sig till förste kurator. Anser denne skäl därtill föreligga, skall han eller hon sammankalla styrelsen för behandling av ärendet. Beslutar styrelsen, att åtgärd skall vidtas, skall landskapet sammankallas. För beslut om att skilja inspektor eller proinspektor från ämbetet krävs två tredjedelar av de giltiga rösterna. Beslutet skall fattas med sluten omröstning.

10 §                Anser Göteborgare, att ämbetsman inte uppfyller sina skyldigheter eller inte motsvarar nationens förtroende, skall denne vända sig till Förste kurator. Finner Förste kurator skäl därtill föreligga, skall Förste kurator vända sig till inspektor och anhålla att denne suspenderar ämbetsmannen från utövandet av sin tjänst. Förste kurator förordnar sedan, om inspektor beslutar ingripa, en annan till tjänsten valbar Göteborgare till tillfällig vikarie. Därefter skall ärendet framläggas för styrelsen, som beslutar om eventuell avsättning.

11 §          Medlem av utskott eller kommitté svarar för utgift, som vållats nationen genom beslut, som utskottet eller kommittén fattat genom överskridande av sin befogenhet. Utskotts- eller kommittémedlem ansvarar också för förlust eller skada, som utskottet eller kommittén vållat nationen genom vårdslöshet eller försummelse, eller genom att utskottet eller kommittén underlåtit att fatta eller påfordra beslut i något ärende, vars behandling ålegat utskottet eller kommittén. De medlemmar, som varit närvarande vid beslutets fattande och inte avgivit reservation mot detta, är solidariskt ansvariga enligt första stycket.

Kapitel 16         Disciplinära beslut                    

1 §                  Göteborgare, som har förfallna skulder eller förfallet boklån, saknar rösträtt så länge detta förhållande består. Göteborgare, som inte reglerar skuldförhållandet inom ett år efter förfallodagen, skall uteslutas ur nationen till dess detta sker.

2 §                  Götebogare, vars uppförande ger anledning till allvarlig anmärkning, bör tillrättavisas av Förste kurator eller inspektor.

Vägrar den felande att rätta sig efter förste kurators eller inspektors anvisningar, eller är förseelsen av synnerligen allvarlig art, bör förste kurator anmäla detta till styrelsen. Styrelsen skall höra den felande och kan besluta att tilldela honom eller henne en varning eller låta saken bero. Uppkommer fråga om uteslutning, skall ärendet framläggas för nationen på landskap.

3 §                  Har disciplinärende enligt detta kapitel framlagts på landskap kan nationen besluta om varning eller att låta saken bero. Med minst två tredjedelar av de giltiga rösterna kan nationen också besluta att den felande skall uteslutas under viss tid, under återstoden av innevarande termin, eller tills vidare. Beslut i ärende enligt denna paragraf fattas genom sluten omröstning.

4 §                  Har Göteborgare enligt bestämmelserna i detta kapitel uteslutits ur nationen, skall av kuratorerna undertecknat meddelande tillställas inspektor och styrelsen, seniorskollegiet samt meddelas Kuratorskonventet..

Kapitel 17         Definitioner    

1 §                  Med halvår avses i dessa stadgar tiden 1/1 – 30/6 resp. 1/7 – 31/12.

Med hösttermin avses tiden från inskrivningsstart till juluppehåll.

Med vårtermin avses tiden från inskrivningsstart till sommaruppehåll.

Med verksamhetsår avses kalenderår.

Med höstlandskap avses höstterminens första ordinarie landskap.

Med jullandskap avses höstterminens sista ordinarie landskap.

Med vinterlandskap avses vårterminens första ordinarie landskap.

Med vårlandskap avses vårterminens sista ordinarie landskap.

Med Göteborgare avses varje person som är medlem i Göteborgs nation.

Med räkenskapsår menas 1/1 – 31/12 för fastighetsskattmästarens förvaltning och 1/7 – 30/6 för övrig verksamhet.

Med reglemente avses en skriftlig ämbetsinstruktion fastställd av nationsstyrelsen.

Med arbetsordning avses en skriftlig instruktion för utskott eller kommitté, fastställd av nationsstyrelsen.