Hoppa till innehåll

Utlysning av stipendier höstterminen 2014

Göteborgs Nation utlyser härmed följande stipendier för höstterminen 2014:

 

M-A Dahlgrens stipendiefond, 1 rum á 1498 kr

Utdelas till mindre bemedlad, välartad studerande, som är född i Göteborgs och Bohus län med företräde för den som gått i skola i Uddevalla stad längre eller kortare tid eller vars fader eller moder är född därstädes.

 

James J Dicksons stipendiefond, 1 rum á 1517 kr

Utdelas till studerande av Göteborgs nation.

 

J Lundbergs stipendiefond, 1 rum á 837 kr

Utdelas till landsman, vilken genom flit, begåvning, rena seder, och ett fosterländskt sinnelag i gammaldags god mening särskilt gjort sig förtjänt av uppmuntran med företräde för hallänning och speciellt studerande från Falkenberg eller Skrea församling.

 

Kenneth Prytz stipendiefond, 1 rum á 1473 kr

Utdelas till medlem av nationen med företräde för aktiv ämbetsman eller tjänsteman.

 

Göteborgs nations jubelstipendium, 3 rum á 1972 kr

Utdelas till synnerligen förtjänt landsman som är i behov av stipendieunderstöd.

 

A. Svenssons understödsfond, 1 rum à 4705 kr

Utdelas till behövande filosofie doktorer som är födda i Göteborg eller dess område samt genomgått högre allmänna elementärläroverket i nämnda stad med företräde för den som är befordrad till docent i någon av de världsliga fakulteterna.

 

A. Wallins stipendium, 1 rum á 2649 kr

Utdelas till mindre bemedlad medicine eller filosofie studerande som sedan minst två år är medlem av nationen.

 

H. Alméns stipendiefond, 1 rum á 1086 kr

Utdelas till behövande medlem av Göteborgs nation med företräde för den, som är född antingen i Myckleby eller Solberga pastorat av Göteborgs stift.

 

OBS! Sista ansökningsdag för samtliga stipendier är den 26 september!

Ansökan ska ha inkommit innan 17:00 för att vara giltig.

Observera följande:

Ansökningshandlingar finns att hämta på kuratorsexpeditionen eller på universitetets stipendiekansli vid studerandeexpeditionen, S:t Olofsgatan. Konfidentiell självdeklaration skall bifogas giltig ansökan, liksom registerutdrag över slutförda kurser vid universitet eller högskola. Alla uppgifter skall vara styrkta och ansökan korrekt underskriven annars kommer ansökan inte att beaktas. Flera av de utlysta stipendierna löper på fler än ett år, vanligen med en utbetalning per termin. Stipendiesumman ovan avser utbetalning per termin.

 

Glöm inte att kolla på anslagstavlan om de övriga nationsstipendier som är förvaltade av Universitetet.

 

Lycka till med Era ansökningar!

Malin Johansson                                                                               Elias Collin   

Göteborgs Nations förste kurator                               Stipendiesekreterare